ข่าว

ปักธงอาชีวะ "ตรีนุช" ดัน สกลโมเดล สู่มาตรฐานโลก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ตรีนุช" ยกระดับอาชีวศึกษา ป้อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เปิดสกลโมเดล จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ถือเป็นแห่งแรกของเอเชียและของไทยในระดับวิชาชีพ พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือโรงพยาบาล 18 แห่ง

นับเป็นอีกก้าวของการขับเคลื่อนงานด้านอาชีวศึกษาของไทย ในยุคนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ล่าสุดมีความคืบหน้าของการพัฒนาการอาชีวศึกษาไทยให้ก้าวไกลสู่มาตรฐานโลก 

 

 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2564  นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสกลนครโมเดล พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

 

 

และเยี่ยมชมห้องเรียนนวัตกรรม ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของนักศึกษา พร้อมทั้งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร จำนวน 18 โรงพยาบาล

พร้อมด้วย นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขา กอศ.) ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี

 

 

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า การที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนครได้มีการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สกลนครโมเดล “Sakonnakhon Model” เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 

 

 

และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกำลังคนอาชีวศึกษาคุณภาพสูงตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน มีทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นและมีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพในยุคปัจจุบัน

โดยการขับเคลื่อนภายใต้นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 12 ข้อ ในรูปแบบ 5 Modern ประกอบด้วย 5 ทันสมัย 5 ทักษะ 5 มาตรฐาน วิทยาลัยใกล้บ้าน 

 

 

น.ส.ตรีนุช  กล่าวว่า 5 ทันสมัย ประกอบด้วย 1.หลักสูตรทันสมัย 2.ห้องเรียนทันสมัย 3.สื่อ/เครื่องมือและครุภัณฑ์ทันสมัย 4.เทคโนโลยีทันสมัย และ 5.เครือข่ายความร่วมมือทันสมัย 

 

 

จากนโยบายที่ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นโยบายที่ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึง นโยบายที่ 10 นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา และนโยบายที่ 11 การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

 

 

ส่วน 5 ทักษะ (Skill) คือ 1.ทักษะวิชาชีพ/อาชีพ 2.ทักษะการสื่อสาร 3.ทักษะดิจิทัล/เทคโนโลยี 4.ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 5.ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

 

 

ซึ่งมาจากนโยบายที่ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) นโยบายที่ 5 จัดทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อ และนโยบายที่ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

 

ในขณะที่ 5 มาตรฐาน (Standard) คือ 1.มาตรฐานแรงงาน 2.มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 3.มาตรฐานอาชีวศึกษา 4.มาตรฐานอาเซียน และ 5.มาตรฐานสากล มาจากนโยบายที่ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NOF)

 

 

และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) และนโยบายที่ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

 

“ได้ทราบว่า วิทยาลัยเทคนิคสกลนครนั้นได้นำเอามาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา เช่น มาตรฐานฝีมือแรงงาน มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานสากล เพียสัน B-TEC ประเทศอังกฤษ

 

 

และกำลังเตรียมความรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปชิฟิก (APACC) ในปีการศึกษา 2565-2567 อีกด้วย นับเป็นความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นสู่ระดับสากลอย่างแท้จริง

 

 

โดยแนวทางดังกล่าวนี้ สามารถนำมาใช้เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น และควรแก่การนำไปเผยแพร่ขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นและนำไปปรับประยุกต์ใช้ต่อไป”น.ส.ตรีนุชกล่าว

 

 

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ชื่นชมความเสียสละและการทำความดีเพื่อส่วนรวมของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ระดมสรรพกำลังต่าง ๆ โดยความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการช่วยเหลือสนับสนุนโรงพยาบาลต่าง ๆ 

 

 

โดยการจัดตั้งศูนย์ซ่อม สร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้านภัย COVID-19 ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียงผู้ป่วยที่ชำรุด และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในการสนับสนุนการให้บริการทางสาธารณสุขของบุคลากรทางการแพทย์

 

 

เช่น หุ่นยนต์ส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ รถยนต์ไฟฟ้าขนย้ายผู้ป่วย เตียงผู้ป่วยอัตโนมัติ ห้องควบคุมความดันลบ และขอบคุณบุคลากร และหน่วยงาน รวมถึงท่านผู้มีจิตศรัทธา และผู้เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนทุนทรัพย์และสิ่งของต่าง ๆ สำหรับการดำเนินโครงการนี้

 

 

รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้สกลนครโมเดลถือได้ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สร้างการเรียนรู้สมัยใหม่ มีการเชื่อมโยงกับทักษะอาชีพและสถานประกอบการร่วมออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย ซึ่งเชื่อว่ารูปแบบสกลนครโมเดลนี้จะเป็นการเรียนการสอนสู่อนาคต

 

 

นางสาวตรีนุช  กล่าวอีกว่า ตนอยากให้มีการขยายผลโมเดลดังกล่าวไปในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งอื่นๆด้วย ซึ่งได้ฝากให้ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ไปดำเนินการแล้ว เพราะเชื่อว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพและการสร้างคุณภาพอาชีวศึกษาในอนาคต

 

 

ด้านดร.สุเทพ กล่าวว่า สกลโมเดลนี้ถือเป็นแห่งแรกของเอเชียและของประเทศไทยในระดับวิชาชีพ เพราะมีการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งที่สำคัญวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มีหลักสูตรอิเลคทรอนิกส์แพทย์ด้วย โดยเป็นหลักสูตรที่สำคัญ

 

 

"เพราะที่ผ่านมาเครื่องแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆหากชำรุดเสียหายจะไม่มีศูนย์ซ่อมในประเทศไทย ดังนั้นหากเราผลิตผู้เรียนในสาขาวิชาดังกล่าวได้มากขึ้นจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก เนื่องจากขณะนี้ยังขาดแคลนอาชีพนี้อยู่"ดร.สุเทพ กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ