ข่าว

ราชกิจจาฯประกาศ "กำหนดวันเลือกตั้งอบต." แล้ว พร้อมหย่อนบัตรทั่วประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วอร์มอัพเข้าคูหาหย่อนบัตร"เลือกตั้ง" "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล "กำหนดวันเลือกตั้งอบต."

ใกล้เข้ามาทุกขณะ สำหรับการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน"เลือกตั้ง" ซึ่งเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่ คณะรัฐมนตรี(ครม.)เคยได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วกำหนดให้มีการ"เลือกตั้ง"สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั่วประเทศ 

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64  "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศ"คณะกรรมการการเลือกตั้ง" เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

 

  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

ราชกิจจาฯประกาศ \"กำหนดวันเลือกตั้งอบต.\" แล้ว พร้อมหย่อนบัตรทั่วประเทศ

โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง

 

อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

อนึ่ง  เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมา  คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. มีมติเห็นชอบแผนจัดการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ "อบต."

 

โดยกำหนด"วันเลือกตั้ง"วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 พร้อมกำหนด"วันรับสมัครเลือกตั้ง"ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม  2564  โดยให้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ