ข่าว

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์" พัฒนาคุณภาพนาแปลงใหญ่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์" พัฒนาคุณภาพนาแปลงใหญ่ สู่ความมั่นคงในอาชีพและความมั่งคงของรายได้พัฒนาคุณภาพนาแปลงใหญ่

 

 

นายสิทธิชัย ม่วงงาม  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่หรือว่านาแปลงใหญ่ที่"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์"ส่งเสริมและดูแลอยู่นั้น มีทั้งกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพเพื่อการบริโภค

 

 

ศูนย์ฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯคอยดูแลและให้คำปรึกษา รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ อยู่ในทุกขั้นตอนและกระบวนการผลิต เพื่อให้กลุ่มได้มีการดำเนินกิจกรรมไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ นั่นคือ การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และรายได้มั่นคง

 

 

ทาง"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์" ปฏิบัติตามนโยบายของกรมการข้าว รวมถึงหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ร่วมบูรณาการตามมาตรการส่งเสริมการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมที่ศูนย์ฯ ดำเนินการอยู่ ดังนี้

 

 

1)การพัฒนาด้านการผลิตสำหรับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กับกลุ่มนาแปลงใหญ่ โดยสนับสนุนต่อเนื่องจำนวน 3 ปี ดังนี้ ปีที่ 1 และปีที่ 2   สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 20% ของพื้นที่ที่ร่วมโครงการ

 

 

 

ส่วนปีที่ 3 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 10%    ของพื้นที่ที่ร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดทำแปลง ไม่เสี่ยงต่อสภาวะฝนแล้งหรือน้ำท่วมของสมาชิกที่มีความสนใจ 

 

 

สมัครใจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว สามารถปฏิบัติตากระบวนการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามคำแนะนำของทางราชการในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของกลุ่ม และสนับสนุนกระสอบสำหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มแปลงใหญ่  

 

 

โดยกลุ่มมีเงื่อนไขให้สมาชิกผู้จัดทำแปลงยืมเมล็ดพันธุ์ และมีการส่งคืนหลังการเก็บเกี่ยว ในรูปเมล็ดพันธุ์หรือเงินสด

 

 

ทั้งนี้ทางกลุ่มควรมีการตกลงเงื่อนไขในการยืมและส่งคืนเมล็ดพันธุ์ เช่นควรส่งคืนอัตราใกล้เคียงกับราคาเมล็ดพันธุ์เพื่อรวบรวมเป็นกองทุนหมุนเวียนของกลุ่มในการบริหารจัดการของกลุ่มในปีต่อ ๆ ไป เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่กลุ่มผลิตได้ จะให้บริการแก่สมาชิก และส่วนที่เหลือจากการให้บริการสมาชิก จัดจำหน่ายเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

 

2) การพัฒนาด้านการผลิต สำหรับกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพดีเพื่อส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูก โดยในปีแรกภาครัฐสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 30% ของพื้นที่ที่ร่วมโครงการในส่วนที่เหลือจากพื้นที่ที่รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์

 

 

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์" พัฒนาคุณภาพนาแปลงใหญ่

 

 

ส่วนปีต่อไป ให้สมาชิกใช้บริการเมล็ดพันธุ์จากกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายในกลุ่ม เพื่อให้ชาวนาได้เรียนรู้ประโยชน์ของการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไปใช้ในการเพาะปลูก 

 

 

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์" พัฒนาคุณภาพนาแปลงใหญ่

 

 

 

 

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์" พัฒนาคุณภาพนาแปลงใหญ่

 

 

ทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมบูรณาการในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เช่น การวางแผนบริหารจัดการ การใช้เครื่องจักรกลในนาแปลงใหญ่ การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพในชุมชนทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี

 

 

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์" พัฒนาคุณภาพนาแปลงใหญ่

 

 

ซึ่งสามารถดำเนินการตามรูปแบบของธนาคารปุ๋ยอินทรีย์หรือกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม การส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว เพื่อทำหน้าที่ในการบริการจัดการศัตรูข้าวในชุมชน โดยจัดตั้งเป็นศูนย์บริหารจัดการศัตรูข้าวชุมชน (ศจช.) ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ในการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าวทดแทนการใช้สารเคมี การถ่ายทอดความรู้ 

 

 

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์" พัฒนาคุณภาพนาแปลงใหญ่

 

 

การจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ทั้งด้านเมล็ดพันธุ์ และข้าวเพื่อการบริโภค

 

 

ด้าน ICS การจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิต เพื่อสาธิตและถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าว และทดสอบชุดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

 

 

โดยเน้นพื้นที่ที่สามารถเดินทางมาศึกษาดูงานได้สะดวกและเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนในปีที่ผ่านๆ มา

 

 

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์" มีการจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่  โดยคัดเลือกกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีความพร้อม กลุ่มมีความเข้มแข็งและมีผลการดำเนินงานดีเป็นสถานที่จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการลดต้นทุนการผลิต การผลิตข้าวคุณภาพ การบริหารจัดการผลผลิตในชุมชน รวมถึงการจัดการด้านการตลาด ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนใกล้เคียงและชาวนาอื่น  ๆ ในวงกว้าง 
 

 

logoline