ข่าว

“มทรส.” ดันแผนผลิตบัณฑิตเก่ง เทคโน-นวัตกรรม รับตลาดแรงงานในอนาคต

“มทรส.” ดันแผนผลิตบัณฑิตเก่ง เทคโน-นวัตกรรม รับตลาดแรงงานในอนาคต
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

แผนผลิตกำลังคน 5 ปี "มทรส." ตั้งเป้าปั้นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมกว่า 30,000 คน รองรับความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และการเป็นผู้ประกอบการ วาดฝันนำประเทศพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทรส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ "มทรส." เปิดเผยว่า จากการที่สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ แผนการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พ.ศ. 2566 - 2570 

 

 

โดยมีศาสตราจารย์ประยุทธ์ อัครเอกฒาลิน เป็นประธานกรรมการ จัดทำ ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมงานของ "มทรส."

 

“มทรส.” ดันแผนผลิตบัณฑิตเก่ง เทคโน-นวัตกรรม รับตลาดแรงงานในอนาคต

 

ซึ่งแผนฯดังกล่าวมุ่งเน้นผลิตกำลังคน เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังแรงงานของประเทศด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และการเป็นผู้ประกอบการ

ทั้งระดับปริญญา (Degree)และระดับประกาศนียบัตร (Non-degree) โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นเป็นตัวนำไปสู่การพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล / เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และหุ่นยนต์เป็นตัวนำไปสู่การพัฒนากำลังคน 

 

“มทรส.” ดันแผนผลิตบัณฑิตเก่ง เทคโน-นวัตกรรม รับตลาดแรงงานในอนาคต

 

ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม และเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะการแปรรูปผลิตผลเกษตรแบบประณีตและแม่นยำเป็นเป็นตัวนำไปสู่การพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมเกษตร

ทั้งนี้จุดเน้นของแผนฯนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ Re-skill/Up-skill/New-skill โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้เรียนรู้ จากประสบการณ์ทำงานจริงจากการเรียนการสอน ในรูปแบบสหกิจศึกษาที่เข้มข้น ใน 3 รูปแบบ คือ 

 

1.แบบแยก เป็นการเรียนการสอนแบบสหกิจที่เรียนภาคทฤษฎีในมหาวิทยาลัย และภาคปฏิบัติในสถานประกอบการประมาณ 4 เดือน

 

2.แบบคู่ขนานเป็นการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัย และในสถานประกอบการควบคู่กันไป และ

 

3. แบบผสมผสาน เป็นการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติทั้งในมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการไปพร้อมกันตามช่วงเวลาที่กำหนด

 

นายธีรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลผลิตที่คาดหวัง ภายใต้แผนพัฒนากำลังคนฯนี้จะสามารถผลิตบัณฑิต ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน ด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล /ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ /ด้านหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม ด้านละ 10,000 คน และด้านเกษตรอัจฉริยะ อีกกว่า 500 คน

 

 

“นอกจากบัณฑิตที่จบ มีตลาดรองรับ มีงานทำอย่างมั่นคงแล้ว จะสามารถเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศไทยให้มีศักยภาพ ในการแข่งขันกับนานาประเทศได้มากขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจ และสังคม เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วต่อไป”กรรมการสภา มทรส. กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด