ข่าว

"ราชกิจจาฯ"ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ปธ.ศาลปกครองสูงสุด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจาฯ"" เผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายชาญชัย แสวงศักดิ์ เป็นประธานศาลปกครองสูงสุด

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.64  "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่  พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้ง "นายชาญชัย แสวงศักดิ์" เป็น"ประธานศาลปกครองสูงสุด"

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายปิยะ ปะตังทา เป็นประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามประกาศลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ นั้น

 

โดยที่ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ต้องพ้นจากตำแหน่งในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เนื่องจากดำรงตำแหน่งครบวาระ ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐

 

คณะกรรมการตุลาการ ศาลปกครองจึงได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก "นายชาญชัย แสวงศักดิ์" รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด และได้เสนอชื่อต่อวุฒิสภา

 

ซึ่งในคราวประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้ "นายชาญชัย แสวงศักดิ์" ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด

\"ราชกิจจาฯ\"ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ปธ.ศาลปกครองสูงสุด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๕/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ . ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง "นายชาญชัย แสวงศักดิ์" รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็น ประธานศาลปกครองสูงสุด

\"ราชกิจจาฯ\"ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ปธ.ศาลปกครองสูงสุด

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖ ๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

logoline