ข่าว

ประกาศ พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 วงเงิน3.1ล้านล้านบาท มีผลบังคับใช้ 1ต.ค.นี้

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 วงเงินทั้งสิ้น 3.1 ล้านล้านบาท มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคมนี้

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.64 "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศ พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงิน   3.1 ล้านล้านบาท  มีผลบังคับใช้วันที่ 1ตุลาคมนี้

ประกาศ พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 วงเงิน3.1ล้านล้านบาท มีผลบังคับใช้ 1ต.ค.นี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ”

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

มาตรา ๓ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 

หมวด ๑ บททั่วไป

 

มาตรา ๔ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ตั้งเป็นจำนวน รวมทั้งสิ้น ๓,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 

จำแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้

 

ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน ตามรายการและจำนวนเงิน ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ส านักงบประมาณจะได้จัดสรร หรือตามที่จะได้มี การโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

หมวด ๒ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง

 

มาตรา ๖ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ตั้งเป็นจำนวน ๕๘๗,๔๐๙,๓๓๖,๙๐๐ บาท จำแนกดังนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนิน และต้อนรับประมุขต่างประเทศ ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๑๖,๓๖๒,๐๑๐,๑๐๐ บาท

(๕) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ๗๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๖) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 

(๗) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ๔,๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๘) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ๓๑๐,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๙) เงินเลื่อนเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ ๑๑,๕๔๗,๓๒๖,๘๐๐ บาท

(๑๐) เงินสมทบของลูกจ้างประจ า ๕๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๑๑) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ ๗๒,๓๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๑๒) เงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ๘๙,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 

หมวด ๓ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ

มาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ ให้ตั้งเป็น จำนวน ๒๔,๒๖๐,๖๒๑,๒๐๐ บาท

 

อ่าน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี65 ได้ที่นี่...... 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข่าวที่น่าสนใจ