ข่าว

ราชกิจจาฯประกาศแล้ว ประมวลจริยธรรมของ"สถาบันคุ้มครองเงินฝาก"

เช็คเลยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก "ราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้ว " ประมวลจริยธรรม "สถาบันคุ้มครองเงินฝาก" มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ

 

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.64  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ประมวลจริยธรรมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

 

โดยที่มาตรา 76 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว

 

และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและหลักการสำคัญ ของประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

รวมทั้งกำหนดองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม
คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ในการประชุมคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝากรั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

 

จึงออกประมวลจริยธรรมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ผู้อำนวยการและพนักงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ดังต่อไปนี้

 

ราชกิจจาฯประกาศแล้ว  ประมวลจริยธรรมของ\"สถาบันคุ้มครองเงินฝาก\"

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

ประมวลจริยธรรมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

 

ข่าวที่น่าสนใจ