Kom Lifestyle

สคฝ.คุ้มครองเงินฝากให้ผู้ฝากเงิน

สคฝ.คุ้มครองเงินฝากให้ผู้ฝากเงิน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ออกโรดโชว์ให้ความรู้การคุ้มครองเงินฝาก และการกำกับดูแลสถาบันการเงินให้แก่ผู้ฝากเงิน

          สิงหะ นิกรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้ดำเนินการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่สถาบันการเงิน ผู้ฝากเงิน และสาธารณชนทั่วไป ตลอดจนเร่งสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจ และมีความเชื่อมั่นต่อระบบคุ้มครองเงินฝาก และมีแผนงานที่จะดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นต่อๆ ไป 

          ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ย้ำด้วยว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2555 สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้มีการประสานความร่วมมือกับกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ในการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น ทั้งนี้ แผนงานในปี 2555 นี้ จะได้จัดสัมมนาให้ความรู้ไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ลำปาง อุบลราชธานี สงขลา เชียงราย ขอนแก่น เพชรบุรี ตรัง กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในหัวข้อเรื่อง “การคุ้มครองเงินฝากและการกำกับดูแลสถาบันการเงินให้แก่ผู้ฝากเงิน”  ซึ่งเนื้อหาสาระเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความสำคัญของการมีสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ที่ทำหน้าที่จ่ายเงินคืนให้ผู้ฝากตามวงเงินที่กำหนดอย่างรวดเร็วเมื่อสถาบันการเงินปิดกิจการ ตลอดจนการติดตามฐานะและการดำเนินงานของสถาบันการเงิน

          "ช่วงที่ผ่านมาในการสัมมนา และพบปะผู้ฝากเงินและหน่วยงานต่างๆ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมสนใจสอบถามเป็นจำนวนมาก คือ ข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ฝากเงินสามารถใช้เพื่อประกอบการพิจารณาความมั่นคงของสถาบันการเงิน ซึ่งได้แก่ ฐานะและผลการดำเนินงาน ทั้งจำนวนสินทรัพย์ เงินรับฝาก และผลกำไรสุทธิ ฐานะเงินกองทุน (BIS Ratio) สภาพคล่อง คุณภาพสินทรัพย์ซึ่งพิจารณาจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) โดยข้อมูลต่างๆ เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ทั้งในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเว็บไซต์ของสถาบันการเงินนั้นๆ"

          อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจเมื่อปลายปี 2554 พบว่า พฤติกรรมการฝากเงินของผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ไม่ได้กังวลใจในการลดวงเงินคุ้มครองมากนัก เพราะมีการเตรียมตัวและมีความเข้าใจ และได้รับข่าวสารในด้านต่างๆ พอสมควร สำหรับรูปแบบการฝากเงิน ผู้ฝากเงินบางส่วนอาจมีการกระจายเงินฝากไปยังธนาคารอื่นๆ บ้าง ความจริงผู้ฝากเงินไม่ได้ฝากเงินเฉพาะในธนาคารเดียวอยู่แล้ว มีการแบ่งสัดส่วนเงินในการฝากกระจายไปยังวัตถุประสงค์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และยังพบว่าผู้ฝากเงินเริ่มมีความสนใจในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินมากขึ้น ให้ความสำคัญเรื่องภาพลักษณ์ และเรื่องผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าปัจจัยอื่นๆ

          ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาผู้ร่วมสัมมนามีการร่วมซักถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหลายประเด็น ได้แก่ วงเงินความคุ้มครองเงินฝาก ประเภทของเงินฝากที่อยู่ในข่ายได้รับความคุ้มครอง ระดับวงเงินคุ้มครองที่เหมาะสม การคุ้มครองเงินฝากในส่วนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและหน่วยงานรับฝากเงินในรูปแบบอื่นๆ แนวทางการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน กลไกการกำกับดูแลและแนวทางการลงทุนของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  

          ผู้สนใจรายละเอียดต่างๆ ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก หรือสนใจให้วิทยากรจากสถาบัน ไปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองเงินฝากในหน่วยงานของท่าน สามารถติดต่อ หรือเสนอความคิดเห็นได้ที่ www.dpa.or.th หรือ โทร.0-2272-0400

 

 

----------

(หมายเหตุ : ราชการ : สคฝ. คุ้มครองเงินฝากให้ "ผู้ฝากเงิน")

----------

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด