ข่าว

ประกาศแล้ว โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "อธิการบดี ม.รามคำแหง" คนใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง "สืบพงศ์ ปราบใหญ่" นั่งอธิการบดีม.รามคำแหงคนใหม่แล้ว หลังอว. พิจารณาข้อร้องเรียนเห็นว่า การดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง" คนใหม่แล้ว มีผลตั้งแต่ 12 กันยายน  64 เป็นต้นไป 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 ที่ผ่านมา  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง "นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2559 ตามประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559  นั้น

ประกาศแล้ว โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง \"อธิการบดี ม.รามคำแหง\" คนใหม่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

เนื่องจาก นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

แต่โดยที่ได้มีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มา ซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงขอให้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความ กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564   

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี

 

อ่านรายละเอียดที่นี่...

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง [นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่] 

 

logoline