ข่าว

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร 2564 จำนวน 771 อัตรา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง"นายทหาร"รับราชการสนองพระเดชพระคุณประจำปี 2564 จำนวน 771 อัตรา ตามคาด วรเกียรติ นั่งปลัดกลาโหม , สมประสงค์ ผู้นำทัพเรือ และ "นภาเดช" ผู้นำทัพฟ้า

 

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ "นายทหารรับราชการ" ประจำปี 2564 จำนวน 771 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

 

 

สำหรับรายชื่อและตำแหน่งที่น่าสนใจ อาทิ 

 

**สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

 

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร 2564 จำนวน 771 อัตรา

 

-พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ เสนาธิการทหารบก เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม

 

-พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

 

 

-พลเอก สราวุธ รัชตะนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

 

 

-พลเรือเอก มนัสวี บูรณพงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

 

-พลอากาศเอก สฤษฏ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

 

 

-พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐ (ทีมงานนายกฯ) รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

 

 

**กองบัญชาการกองทัพไทย 

 

-พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 

 

-พลเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานปฎิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 

 

-พลเรือเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 

 

-พลเอก ณตฐพล บุญงาม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เสนาธิการทหาร

 

 

-พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2  เป็น รองเสนาธิการทหาร

 

 

-พลตรี วีระพงษ์ สรวงศิริธนกุล รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
 

                       

 


**กองทัพบก

 

-พลเอก อภินันท์ คำเพราะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก

 

 

-พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

 

 

-พลโท ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

 

 

-พลโท สันติพงษ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหารบก

 

 

-พลโท ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองเสนาธิการทหารบก เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

 

 

-พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น แม่ทัพภาคที่ 1

 

 

-พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพภาคที่ 2

 

 

-พลตรี ณัฐวุฒิ นาคะนคร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

 

 

-พลตรี ปิยพงษ์ กลิ่นพันธุ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

 

-พลตรี ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11

 

 

-พันเอก วรยส เหลืองสุวรรณ เป็น ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

 

 

-พันเอก สราวุธ ไชยสิทธิ์ เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11

 

 

**กองทัพเรือ 

 

 

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร 2564 จำนวน 771 อัตรา

 

-พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ 

 

-พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ

 

 

-พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

 

 

-พลเรือโท เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น เสนาธิการทหารเรือ

 

 

-พลเรือโท สุวิน แจ้งยอดสุข หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
 

**กองทัพอากาศ

 

 

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร 2564 จำนวน 771 อัตรา

 

-พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ

 

-พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
 

 

-พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา เสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

 

 

-พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

 

 

-พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

 

-พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น เสนาธิการทหารอากาศ

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  

 

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

อ่านรายละเอียด คลิก

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ