ข่าว

"ประกาศแล้วในราชกิจจาฯ" หลักเกณฑ์และค่าบริการรักษา"ไตวาย"ในช่วงโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ประกาศแล้วในราชกิจจาฯ สิทธิประกันสังคม" หลักเกณฑ์ และค่าบริการ และการให้ยา Erythropoietin แก่ผู้ประกันตนที่เป็นโรค"ไตวาย"เรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.64 ที่ผ่านมา  "เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีการบำบัดทดแทนไต และการให้ยา Erythropoietin แก่ผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19))

 

มีเนื้อหาสำคัญดังนี้  โดยที่เป็นการสมควรให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย ด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต และการให้ยา Erythropoietin เป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19))

 

\"ประกาศแล้วในราชกิจจาฯ\" หลักเกณฑ์และค่าบริการรักษา\"ไตวาย\"ในช่วงโควิด-19

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (2) และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558คณะกรรมการการแพทย์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคมจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

\"ประกาศแล้วในราชกิจจาฯ\" หลักเกณฑ์และค่าบริการรักษา\"ไตวาย\"ในช่วงโควิด-19

\"ประกาศแล้วในราชกิจจาฯ\" หลักเกณฑ์และค่าบริการรักษา\"ไตวาย\"ในช่วงโควิด-19

ข้อ 2 ให้ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจำเป็นต้องได้รับ การบำบัดทดแทนไตและการให้ยา Erythropoietin ในช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) และไม่สามารถ ยื่นคำขอรับบริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไตหรือยื่นคำขอรับบริการทางการแพทย์แล้ว

 

แต่อยู่ระหว่างรอการอนุมัติให้มีสิทธิการบำบัดทดแทนไตกรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม กรณีล้างช่องท้อง ด้วยน้ำยาอย่างถาวรหรือกรณีการให้ยา Erythropoietin มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ และอัตราในประกาศฉบับนี้

 

โดยให้คณะกรรมการการแพทย์หรือผู้ที่คณะกรรมการการแพทย์มอบหมาย หรือเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบการบำบัดทดแทนไต และการให้ยา Erythropoietin แล้วแต่กรณี และให้มีอำนาจกำหนดวันเริ่มมีสิทธิรับบริการทางการแพทย์ เกินกว่าสามสิบวันก่อนวันที่ผู้ประกันตนยื่นคำขอรับการบำบัดทดแทนไตหรือการให้ยา Erythropoietin แต่ทั้งนี้ต้องไม่ก่อนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

 

ข้อ 3 ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเข้ารับบริการทางการแพทย์กรณีการบ าบัดทดแทนไต และกรณี การให้ยา Erythropoietin จากสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด หรือสถานพยาบาลอื่น ที่ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์ แล้วแต่กรณีดังนี้

 

(1) กรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ที่มีระยะเวลาน้อยกว่าสัปดาห์ละสองครั้ง หรือครั้งละน้อยกว่าสี่ชั่วโมง หรือโดยการล้างช่องท้อง ด้วยน้ำยาอย่างถาวร

 

(2) กรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์หลังการปลูกถ่ายไต

 

(3) กรณีผู้ประกันตนรับยา Erythropoietin

 

ข้อ 4 ให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามข้อ 3 แก่สถานพยาบาล หรือผู้ประกันตน ตามอัตราที่กำหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราส าหรับ ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ข้อ 6 (1) (2) (3) (ฉ) และข้อ 8 แล้วแต่กรณี

 

ข้อ 5 หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีบำบัดทดแทนไตและกรณีการให้ยา Erythropoietin นอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอัตราการบริการ ทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไตท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับ ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

ข้อ 6 กรณีที่ผู้ประกันตนเข้ารับการบำบัดทดแทนไตตามดุลยพินิจของอายุรแพทย์โรคไต หรือแพทย์ที่ท าการรักษาเห็นควรให้ผู้ประกันตนจ าเป็นต้องได้รับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ก่อนเข้ารับบริการ หรือกรณีผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต ให้สำนักงานประกันสังคม จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์ ตามประกาศ คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมว่าด้วยหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการ ทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

 

ข้อ 7 ในกรณีที่สำนักงานประกันสังคมเห็นว่าผู้ประกันตนไปรับบริการทางการแพทย์ กรณีบำบัดทดแทนไต ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร และกรณีการให้ยา Erythropoietin ควรได้รับค่าบริการทางการแพทย์นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้สำนักงานประกันสังคมพิจารณาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาล ตามคำแนะนำของคณะกรรมการการแพทย์ หรือผู้ที่คณะกรรมการการแพทย์มอบหมาย

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564

 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณเหลือพร ปุณณกันต์ ประธานกรรมการการแพทย์

 

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/208/T_0014.PDF

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ