ข่าว

วุฒิเห็นชอบ ชาญชัย แสวงศักดิ์”นั่ง "ปธ.ศาลปกครองสูงสุด" คนใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประชุมวุฒิ 15 ได้มีมติเห็นชอบให้นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง "ประธานศาลปกครองสูงสุด"

ซึ่งขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป  ทั้งนี้ ตามมาตรา 15/1 วรรคหนึ่ง แห่งพรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

 กรณีดังกล่าว สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่17 ก.พ.64  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ได้มีมติคัดเลือกนายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. เป็นต้นไป เนื่องจากนายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุดคนปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่26 ก.ย.64

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายชาญชัย แสวงศักดิ์ สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนภายใน จากมหาวิทยาลัย Aix - Marseille III สาธารณรัฐฝรั่งเศส ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ปัจจุบันมีตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผลงานคดีที่สำคัญเป็นตุลาการเจ้าของสำนวนในคดีหมายเลขแดงที่ อ.349/2549 ระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ร้อง กับบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ผู้คัดค้าน
 และคดีหมายเลขแดง ที่ อ.33/2557 ระหว่าง นายถวิล เปลี่ยนศรี ผู้ฟ้องคดี กับนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดี

logoline