ข่าว

เฮ ไฟเขียว"ผลิตภัณฑ์อาหารผสมสารสกัดกัญชา" ได้แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ได้เฮซะที ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้"ผลิตภัณฑ์อาหารผสมสารสกัดกัญชา"หรือ สารสกัดแคนนาบิไดออล มีผลบังคับใช้แล้ว

เริ่มประกาศออกมาหลายประเภทผลิตภัณฑ์แล้วที่อนุญาตให้ใส่ส่วนประกอบของ"สารสกัดกัญชา" ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศ ไฟเขียว"ผลิตภัณฑ์อาหารผสมสารกัญชา"  ต้องมีส่วนประกอบของ"สารสกัดแคนนาบิไดออล”  หรือ"สารสกัดจากกัญชาหรือกัญชง"ไม่เกินกี่เปอร์เซนต์ 

 

โดยเมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 429) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ 

 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออล เป็นส่วนประกอบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อ 1 ให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ 

 

ข้อ 2 ในประกาศนี้ “สารสกัดแคนนาบิไดออล” หมายความว่า สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD ) เป็นส่วนประกอบซึ่งสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก 

ข้อ 3 สารสกัดแคนนาบิไดออล ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องมีคุณภาพ หรือมาตรฐาน ดังนี้
 (1) มีปริมาณสารแคนนาบิไดออล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก 

 

(2) มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก 

 

(3) อาจมีหรือผสมกับวัตถุอื่นที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อช่วยในกระบวนการผลิต


(4) สารพิษตกค้างให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง 


(5) สารปนเปื้อน ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหาร ที่มีสารปนเปื้อน

 
(6) จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยกำหนดคุณภาพ หรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค 

เฮ ไฟเขียว"ผลิตภัณฑ์อาหารผสมสารสกัดกัญชา" ได้แล้ว
เฮ ไฟเขียว"ผลิตภัณฑ์อาหารผสมสารสกัดกัญชา" ได้แล้ว

เฮ ไฟเขียว"ผลิตภัณฑ์อาหารผสมสารสกัดกัญชา" ได้แล้ว

 

ข้อ 4 ให้ใช้สารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารตามที่กำหนดไว้ ในบัญชีท้ายประกาศนี้ 

 

ข้อ 5 ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ ต้องมีคุณภาพ หรือมาตรฐาน ดังนี้


 (1) ตรวจพบสารแคนนาบิไดออล และสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล และวิธีการตรวจวิเคราะห์ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้

 

 (2) สารพิษตกค้างให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง 


(3) สารปนเปื้อนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหาร ที่มีสารปนเปื้อน 


(4) จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยกำหนดคุณภาพ หรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค 


(5) คุณภาพหรือมาตรฐานสำหรับอาหารชนิดนั้นให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี 

 

ข้อ 6 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ ต้องได้มา ซึ่งสารสกัดแคนนาบิไดออลโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ผู้ผลิตตามวรรคหนึ่ง ต้องมีบันทึกการรับจ่ายสารสกัดแคนนาบิไดออลไว้ที่สถานที่ผลิตด้วย 

 

ข้อ 7 การใช้วัตถุเจือปนอาหารในสารสกัดแคนนาบิไดออลและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัด แคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบให้เป็นไปตามชนิดและปริมาณที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร 

 

ข้อ 8 การใช้ภาชนะบรรจุสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยภาชนะบรรจุ 

 

ข้อ 9 การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ก าหนดการแสดงฉลากไว้เป็นการเฉพาะ แล้วแต่กรณี 


ข้อ 10 การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ ให้แสดงข้อความดังต่อไปนี้ด้วย 

 

(1) ข้อความ “คำตือน” ด้วยตัวอักษรขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 มิลลิเมตร ในกรอบสี่เหลี่ยม สีของตัวอักษรตัดกับสีของพื้นกรอบ และสีกรอบตัดกับสีของพื้นฉลาก 


(2) ข้อความ “เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน” 


(3) ข้อความ “หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที” 


(4) ข้อความ “ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร CBD หรือ THC ไม่ควรรับประทาน”


 (5) ข้อความ “อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักรกล” 

 

(6) คำว่า “สารสกัดแคนนาบิไดออล” หรือ “แคนนาบิไดออล” หรือ “CBD” หรือคำที่มี ความหมายทำนองเดียวกันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของชื่ออาหาร หรือก ากับชื่ออาหาร 

 

ข้อ 11 การแสดงข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัด แคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยฉลากโภชนาการ 

 

ข้อ 12 การแสดงข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัด แคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกล่าวอ้าง ทางสุขภาพของอาหาร 

 

ข้อ 13 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 

.............................

 ประเภทอาหารที่มีสารสกัดจากกัญชา เฮ ไฟเขียว"ผลิตภัณฑ์อาหารผสมสารสกัดกัญชา" ได้แล้ว

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/198/T_0009.PDF

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ