ข่าว

"ธรรมศาสตร์" เล็งนำเข้าวัคซีน โควิด-19 หลักการเดียวกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เป็นการประกาศในทำนองเดียวกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มติเอกฉันท์ สภามหาวิทยาลัย "ธรรมศาสตร์" ให้ออกข้อบังคับ เตรียมนำเข้าวัคซีน โควิด-19 เอง

นายอานนท์ มาเม้า ผู้ช่วยอธิการบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข่าวดีสำหรับประชาชนและสังคมไทย ผ่านเฟซบุ๊ก Arnon Mamout วันนี้ สภามหาวิทยาลัย "ธรรมศาสตร์" มีมติโดยเอกฉันท์ ให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 เพื่อประกาศภารกิจและอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์โควิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดหา นำเข้า หรือขึ้นทะเบียนบรรดาสิ่งจำเป็นทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น ยา วัคซีน เวชภัณฑ์

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

"เป็นการประกาศในทำนองเดียวกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับ เชื่อว่า ข้อบังคับนี้จะเป็นหมุดหมายที่ชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอประกาศตัวเคียงข้างประชาชนในการฝ่าฟันสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงนี้ ด้วยพละกำลังที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีครับ" นายอานนท์ ระบุ

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น ระบุว่า "อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (2) (4) และมาตรา 14 (1) (4) และ (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ .... / .... เมื่อวันที่ ...... พ.ศ. 2564 จึงออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ ไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

"การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข" ให้หมายความรวมถึง การป้องกันหรือบำบัดโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมและฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดหา ผลิต ขาย หรือนำเข้า หรือขออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งอื่นที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งที่ดำเนินการในประเทศ และในต่างประเทศ"

 

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, วัคซีน, โควิด, โควิด-19, ธรรมศาสตร์

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, วัคซีน, โควิด, โควิด-19, ธรรมศาสตร์

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ