ข่าว

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 3 ราย

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 3 ราย ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ เนื่องจากผิดวินัยอย่างร้ายแรง

11 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งอดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ  สังกัดกรมการขนส่งทางบกและกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จำนวน 3 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ด้วยเหตุที่บุคคลทั้ง 3 ราย ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยคำสั่งอันถึงที่สุด อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และ ข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ดังนี้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

  1. นายจรณะ ศริพันธุ์ ตำแหน่ง นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน สังกัดสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
  2. นางสาวจุทารัตน์ วชิระนภศล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สังกัดสำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558
  3. นายโสภณ นาวารัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน สังกัดแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 กรมทางหลวง ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

 

 

ราชกิจจานุเบกษา, เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์, โปรดเกล้า, ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง, ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ, ถอดยศทหาร, ร้อยตรี ปฐมพร แก้วปัญโญ, ปฐมพร แก้วปัญโญ

 

วันเดียวกัน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด
ร้อยตรี ปฐมพร แก้วปัญโญ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจานุเบกษา, เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์, โปรดเกล้า, ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง, ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ, ถอดยศทหาร, ร้อยตรี ปฐมพร แก้วปัญโญ, ปฐมพร แก้วปัญโญ

 

ข่าวยอดนิยม