ข่าว

พระบรมราชโองการ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ (อัตรา พลโท)

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท)

10 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

 

 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ปิยะ รัชต์ธรบัวทิพย์ ตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท) ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

พระบรมราชโองการ, ราชกิจจานุเบกษา, พลโท ปิยะ รัชต์ธรบัวทิพย์, ปิยะ รัชต์ธรบัวทิพย์

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ