ข่าว

"รถ EV" ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่นั่งรถไฟฟ้าไม่เกิน 10 คน

"รถ EV" ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่นั่งรถไฟฟ้าไม่เกิน 10 คน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"รถ EV" ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่นั่งรถพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 10 คน

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขรถยนต์นั่ง หรือ รถยนต์โดยสารที่นั่งไม่เกิน 10 คน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) (ฉบับที่ 2) ความว่า

 

 

 

อาศัยอํานาจตามความใน (ข) ของ (๓) ของประเภทที่ ๐๖.๐๑ และ ๐๖.๐๒ รถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ของตอนที่ ๖ ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตรา ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (3) ของ (๓) ของประเภทที่ ๐๖.๐๑ และ ๐๖.๐๒ รถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ของตอนที่ ๖ ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงกําหนดพิกัด อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีกรมสรรพสามิต จึงกําหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ของรถยนต์แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และรถยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) โดยออกประกาศเพิ่มเติมไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้ พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) ลงวันที่  ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 

“ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 

“โครงการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า” หมายความว่า โครงการส่งเสริม การผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยสําหรับรถยนต์แบบผสมที่ใช้พลังงาน เชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และรถยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุน การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทกิจการ ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid Electric Vehicles - HEV) และชิ้นส่วนกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า แบบผสมเสียบปลั้ก (Plug-in Hybrid Electric Vehicles - PHEV) และชิ้นส่วน และกิจการ

 

ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicles - BEV) และชิ้นส่วน หรือโครงการ ส่งเสริมการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยสําหรับรถยนต์แบบผสม ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และรถยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง นโยบาย ส่งเสริมการลงทุนการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์สําหรับยานพาหนะไฟฟ้า ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Battery Electric Vehicle (BEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) และHybrid Electric Vehicle (HEV)”

 

ข้อ ๒ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าตามโครงการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า กรณีตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุน การผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์สําหรับยานพาหนะไฟฟ้า ประเภทกิจการ ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Battery Electric Vehicle (BEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) และ Hybrid Electric Vehicle (HEV) ที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตาม (ข) ของ (๓) ของประเภทที่ ๐๖.๐๑ และ ๐๖.๐๒ 

 

 

 

 

รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงกําหนด พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ง) ของ (๓) ของประเภทที่ ๐๖.๐๑ และ ๐๖.๐๒ รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มโดยกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

 

๒.๑ ทําข้อตกลงกับกรมสรรพสามิต ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ สําหรับรถยนต์ แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) หรือรถยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) ที่ขอรับสิทธิภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๒ ฉบับ โดยเก็บไว้เป็นหลักฐานที่กรมสรรพสามิต จํานวน ๑ ฉบับ และมอบให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นําเข้า จํานวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ให้สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ สําเนาข้อตกลง ดังกล่าวให้สํานักงานสรรพสามิตภาค และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมที่ผลิตรถยนต์นั้น หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่มีการนําเข้าตั้งอยู่

 

๒.๒ ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิเสียภาษีในอัตราตาม (ข) ของ (๓) ของประเภทที่ ๐๖.๐๑ และ ๐๖.๐๒ รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ในบัญชี ท้ายกฎกระทรวงกําหนดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ง) ของ (๓) ของประเภทที่ ๐๖.๐๑ และ ๐๖.๐๒ รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงกําหนด พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตรา ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

 

สําหรับรถยนต์แบบผสมที่ใช้ พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) หรือแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) ในรุ่นที่ขอรับสิทธิก่อนเริ่มการผลิตหรือนําเข้ารถยนต์ที่ผลิตในเขตปลอดอากร ณ สํานักงาน สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมที่ผลิตรถยนต์นั้นหรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่มีการนําเข้าตั้งอยู่ และให้สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ดังกล่าวสําเนาหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าวให้ผู้อํานวยการ สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒ ทราบ

 

๒.๓ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศ กรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน ๑๐ คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) ลงวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยอนุโลม

 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ลวรณ แสงสนิท 

อธิบดีกรมสรรพสามิต

 


ข่าวน่าสนใจ

 

"แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์" พระราชทานยศ พลอากาศตรี เจษฎา แท่งทองคำ
"ยายรักตานะ" อยู่กับหมอก่อน เขาไม่ให้เยี่ยม ถ้าให้กลับเดี๋ยวยายไปรับ เป็นห่วงที่สุด
 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด