Kom Lifestyle

กรม สถ.ลงนามกับ5 สถาบันการศึกษาร่วมมือทางวิชาการพัฒนาบุคลากร

กรม สถ.ลงนามกับ5 สถาบันการศึกษาร่วมมือทางวิชาการพัฒนาบุคลากร
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงนามกับ5 สถาบันการศึกษา ร่วมมือทางวิชาการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นคนดี คนเก่ง ขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ

            เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันการศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ชั้น 2 ห้อง BB โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

        กรม สถ.ลงนามกับ5 สถาบันการศึกษาร่วมมือทางวิชาการพัฒนาบุคลากร        

           นายขจรกล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกประเภท ทุกระดับ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระดับท้องถิ่นให้เติบโตอย่างเข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยธรรมาภิบาลที่ทุกภาคส่วนของประเทศให้การยอมรับ เชื่อมั่น และมีภาพลักษณ์ที่ดีในระดับนานาชาติ รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาท้องถิ่นให้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี

          ด้วยนวัตกรรมสร้างคุณค่า องค์ความรู้และเทคโนโลยีแห่งยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหาร การจัดการ การบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้มีมาตรฐานการจัดการระดับสากล โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกประเภท ทุกระดับ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับการเสริมสร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมเพื่อความสมดุลในการพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน 

       กรม สถ.ลงนามกับ5 สถาบันการศึกษาร่วมมือทางวิชาการพัฒนาบุคลากร

          และจากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมานั้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกประเภท ทุกระดับ ให้มีสมรรถนะที่เพียงพอและสอดคล้องกับความจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การรองรับภารกิจการบริการประชาชน และการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง มีความทันสมัย เป็นองค์กรคุณธรรม องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งความสุข มีคุณภาพการบริหารจัดการในระดับสากล มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ด้วยการสร้างค่านิยมของความเป็นมืออาชีพในการเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        มีการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้มีคุณภาพมีมาตรฐานและมีธรรมาภิบาล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วจากฐานของท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องสร้างภาคีเครือข่ายในการร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

           กรม สถ.ลงนามกับ5 สถาบันการศึกษาร่วมมือทางวิชาการพัฒนาบุคลากร

         

         นายขจร กล่าวต่อว่า ภายหลังจากการทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษาทั้ง 5 แห่ง ในครั้งนี้แล้ว กรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะมีหลักสูตรที่ดีมีมาตรฐาน มีความทันสมัย มีความหลากหลายทางวิชาการมากขึ้นและเพียงพอต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด