Kom Lifestyle

ลุ้น คะแนนสูงสุดแอดมิชชั่นปี 60

ลุ้น คะแนนสูงสุดแอดมิชชั่นปี 60
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สมาคมทปอ. พร้อมประกาศผลแอดมิชชั่น ปี 60 ทางเว็บไซต์สอท.และพันธมิตรอีก 11 แห่ง เวลา 18.00น.

        ครั้งสุดท้ายแอดมิชชั่น ปี 60 ก่อนเข้าสู่ TCAS (ทีแคส) ปี 61 …..

        สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) จัดแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (แอดมิชชั่น) ประจำปี 2560 โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า สมาคมทปอ.พร้อมประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มิ.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมทปอ. http://a.cupt.net และทางเว็บไซต์ที่ร่วมประกาศผลจำนวน 11 แห่ง

        โดยปีนี้ มีผู้สมัครแอดมิชชั่นทั้งสิ้น 81,232 คน ในสถาบันอุดมศึกษาที่ สอท.ดำเนินการคัดเลือกให้รวม 78 สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 3,719สาขาวิชา มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 70,689 คน คิดเป็นร้อยละ 51.97 จำแนกตามประเภทสถาบัน ดังนี้ มหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิกทปอ. จำนวนรับ 78,044 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 59,910คน คิดเป็นร้อยละ 76.76 มหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวนรับ19,977 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 8,739 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น จำนวนรับ 249 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 248 คน คิดเป็นร้อยละ 99.60 และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวนรับ 37,760 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 1,792 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่พลาดหวังจากการคัดเลือกแอดมิชชั่นในปีนี้ ยังมีโอกาสที่จะเข้าศึกษา เนื่องจากมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งของม.รัฐและเอกชน อีกจำนวนหนึ่งที่เปิดรับนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ ขอให้นักเรียนติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัย

         ทั้งนี้ กำหนดการสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 23-26 มิ.ย. 2560 ยกเว้น 4 แห่ง ดังนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่ 22 มิ.ย.2560 ,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 22-23 มิ.ย.2560 ,มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวันที่ 21 มิ.ย.2560 ทุกคณะ/สาขา ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบสัมภาษณ์วันที่ 19 มิ.ย.2560 ซึ่งขอให้นักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

         สำหรับ คณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยทักษิณ อัตราการแข่งขัน 1:60 คณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (เรียนที่วิทยาลัยเขตปัตตานี ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราการแข่งขัน 1:50 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อัตราการแข่งขัน 1:49 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อัตราการแข่งขัน 1 :43 และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตราการแข่งขัน 1:43 

        ขณะที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) จัดแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (แอดมิชชั่น) ประจำปี 2560 โดยปีนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา จำนวน 7 ราย (อ่านต่อ..."เด็กเก่ง" คะแนนสูงสุด แอดมิชชั่นปี 60)

      “ตัวเลขผู้มีมิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย น้อยกว่าจำนวนที่เปิดรับ เนื่องจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการเปิดรับในระบบรับตรงและโควตาต่าง ๆ ทำให้เด็กบ้างส่วนได้ที่เรียนไปแล้ว และเป็นที่น่าดีใจที่ขณะนี้เด็กที่ได้ที่1 แอดมิสชั่นส์ จะเป็นเด็กจากต่างจังหวัด และยังเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดเช่นกัน สะท้อนว่าเด็กต่างจังหวัดเก่งไม่น้อยกว่าเด็กกรุงเทพฯ และโรงเรียนต่างจังหวัดก็มีคุณภาพ”ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง