Infographic

เปิด "มาตรการ" 7 ข้อ Sandbox รองรับเปิดเรียนอย่างปลอดภัย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิด 7 "มาตรการ" เข้ม สำหรับสถานศึกษา (โรงเรียนไป - กลับ) รองรับเปิดเรียนอย่างปลอดภัย ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School

กระทรวงสาธารณสุข กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียน ตามมาตรการ Sandbox ในโรงเรียน : Sandbox Safety Zone in School ซึ่งจะเป็นแนวทางให้โรงเรียนที่มีความพร้อมเปิดเรียนได้ตามปกติ โดยเพิ่ม 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษา (โรงเรียนไป - กลับ) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า - ออกโรงเรียน

 

เปิด \"มาตรการ\" 7 ข้อ Sandbox  รองรับเปิดเรียนอย่างปลอดภัย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

  1. สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop Service Plus และรายงานการติดตามประเมินผล
  2. ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble (เน้นกลุ่มเล็ก)
  3. จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและหลักโภชนาการ
  4. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  5. จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ติดเชื้อ
  6. ควบคุมดูแลการเดินทางไปกลับของนักเรียน เช่น รถส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ 
  7. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการตรวจ ATK ภายใน 7 วัน หรือประวัติการรับวัคซีน

 

อย่างไรก็ตาม จะต้องประเมินความเสี่ยงตามสถานการณ์การระบาดในแต่ละพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ และต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด หรือกรุงเทพมหานครก่อนที่จะเปิดเรียน
 

 

logoline