เด่นโซเชียล

"สินเชื่อไทรทอง" ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท

"สินเชื่อไทรทอง" ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ "สินเชื่อไทรทอง" ของธนาคารออมสิน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขปล่อย "สินเชื่อไทรทอง" ช่วยปิดบัญชีหนี้ดอกเบี้ยแพง ให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท

มาตรการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19 ของธนาคารออมสิน ด้วยการออกโครงการ "สินเชื่อไทรทอง" ซึ่งจะช่วยผู้กู้ปิดบัญชีหนี้ดอกเบี้ยแพง ผ่อน 0% ใช้บ้าน ที่ดิน ที่สวน ไร่นา หรือคอนโดฯ ค้ำประกันได้ ออกประกาศลง"ราชกิจจานุเบกษา" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อไทรทอง (อเนกประสงค์)

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อไทรทอง (อเนกประสงค์)


ในส่วนของจํานวนเงินให้กู้ กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน และเพิ่มเติมประเภทหลักประกัน เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการสินเชื่อได้มากยิ่งขึ้น

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบความในข้อ ๕ แห่งระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๖๙๖ ว่าด้วยการให้สินเชื่อ จึงให้ยกเลิกประกาศธนาคารออมสิน

เรื่อง การให้สินเชื่อไทรทอง (อเนกประสงค์) ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ (รหัส 04-12-12/55 )และกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 

ข้อ
๑ คุณสมบัติผู้กู้
๑.๑ เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
๑.๒ มีอายุครบ ๒๐ ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน ๖๕ ปี

 

ข้อ
๒ วัตถุประสงค์การกู้
๒.๑ เพื่อการอุปโภคบริโภค
๒.๒ เพื่อไถ่ถอนจํานองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
๒.๓ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช้ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

 

ข้อ
๓ จํานวนเงินให้กู้ สูงสุดไม่เกินรายละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

"สินเชื่อไทรทอง" ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท

"สินเชื่อไทรทอง" ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท

๓.๑ กรณีใช้บุคคลค้ําประกัน ให้กู้ไม่เกิน ๕ เท่าของเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยและไม่เกินรายละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

 

๓.๒ กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 

ข้อ
๔ ระยะเวลาชําระเงินกู้
๔.๑ กรณีใช้บุคคลค้ําประกัน ระยะเวลาชําระเงินกู่ไม่เกิน ๗ ปี
๔.๒ กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ระยะเวลาชําระเงินกู้ไม่เกิน ๒๕ ปี

ข้อ
๕ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินกูและอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชําระหนี้ เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกําหนด

ข้อ
๖ หลักประกันเงินกู้
ให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๖.๑ บุคคลค้ําประกัน
๖.๒ ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา

 

ข้อ
๗ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติอื่น ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

วิทัย รัตนากร
ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน

 

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มที่นี่

ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อไทรทอง (อเนกประสงค์)

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด