เด่นโซเชียล

วัคซีน "Pfizer" ที่หนึ่งในใจ คนไทยเลือกฉีดสู้ "โควิด-19"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

DDC Poll online เผยผลสำรวจ วัคซีน "Pfizer" ขึ้นอันดับ 1 คนไทยเลือกฉีด สู้ "โควิด-19" ไม่เห็นด้วย คลายล็อกดาวน์ เปิดประเทศ

DDC Poll online ซึ่งเป็นโพลสำรวจของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดผลวิจัยครั้งที่ 39  เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19  โดยเก็บข้อมูล วันที่ 25 ส.ค. - 8 ก.ย. 2564 โดยจากการสอบถามในหัวข้อ ประชาชนต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดใดมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ ต้องการฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" มากที่สุด รองลงมา เป็นวัคซีน "โมเดอร์นา" และ แล้วแต่รัฐจัดให้


ส่วนต่อข้อซักถามว่า มีความกังวลใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เรื่องอะไรมากที่สุด พบว่า ร้อยละ 32.4 กังวลสถานการณ์โรคโควิด-19, ร้อยละ 28.5 กังวลการติดเชื้อโควิด-19 , ร้อยละ 17.0 ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 , ร้อยละ 9.0 ยังไปทำงาน/เปิดกิจการไม่ได้ , ร้อยละ 7.9 ตกงาน/ไม่มีงานทำ , ร้อยละ 2.6 อื่น ๆ , ร้อยละ 2.2 ไม่วิตกกังวล และ ร้อยละ 0.4 ไม่แน่ใจ 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

สุดท้าย คิดเห็นอย่างไรกับการคลายล็อกดาวน์ และเปิดประเทศ อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ พบว่า ร้อยละ 51.2 ไม่เห็นด้วย,
ร้อยละ 24.5 เห็นด้วย แต่เปิดเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยว, ร้อยละ 16.6 เห็นด้วย เปิดทุกจังหวัด และ ร้อยละ 7.7 ไม่แน่ใจ


 

อย่างไรก็ตาม การสำรวจข้อมูลครั้งนี้ จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 11,387 คน แยกเป็น เพศหญิง ร้อยละ 58.4, ชาย 37.8 และ LGBT 3.8 อายุส่วนใหญ่่ 34 - 44 ปี ร้อยละ 27.9, รองลงมา 45 - 54 ปี ร้อยละ 26.6, และ 25 - 34 ปี ร้อยละ 19.9  การศึกษาส่วนใหญ่ ปริญญาตรี ร้อยละ 46.5, รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 19.6, และ มัธยมปลาย ร้อยละ 16.6 และอาชีพ ส่วนใหญ่ พนักงานบริษัท ร้อยละ 28.3 รองลงมา อื่น ๆ ร้อยละ 18.2, และรับราชการ ร้อยละ 16.1

 

วัคซีน "Pfizer" ที่หนึ่งในใจ คนไทยเลือกฉีดสู้ "โควิด-19"

 

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ