เด่นโซเชียล

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 12 แขวง 21 ตำบล 6 จังหวัด

ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา "กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน" ในท้องที่ 12 แขวง 21 ตำบล 6 จังหวัด นครปฐม ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา "กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน" ในท้องที่ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลบางแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2564 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลบางแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขยายทางหลวงชนบท

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 และมาตรา 68/1 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

พระราชกฤษฎีกา, พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน, นครปฐม, ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร

 

พระราชกฤษฎีกา, พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน, นครปฐม, ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร

 

พระราชกฤษฎีกา, พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน, นครปฐม, ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร

 

พระราชกฤษฎีกา, พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน, นครปฐม, ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร

 

วันเดียวกัน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา "กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน" ในท้องที่ แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ และตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2564

 

พระราชกฤษฎีกา, พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน, นครปฐม, ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร

 

พระราชกฤษฎีกา, พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน, นครปฐม, ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร

 

พระราชกฤษฎีกา, พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน, นครปฐม, ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร

 

พระราชกฤษฎีกา, พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน, นครปฐม, ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร

 

วันเดียวกัน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา "กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน" ในท้องที่ ตำบลบางบ่อ และตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2564

 

พระราชกฤษฎีกา, พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน, นครปฐม, ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร

 

พระราชกฤษฎีกา, พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน, นครปฐม, ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร

 

พระราชกฤษฎีกา, พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน, นครปฐม, ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร

 

พระราชกฤษฎีกา, พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน, นครปฐม, ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร

 

วันเดียวกัน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา "กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน" ในท้องที่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตำบลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ และตำบลศาลากลาง ตำบลปลายบาง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2564

 

พระราชกฤษฎีกา, พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน, นครปฐม, ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร

 

พระราชกฤษฎีกา, พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน, นครปฐม, ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร

 

พระราชกฤษฎีกา, พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน, นครปฐม, ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร

 

พระราชกฤษฎีกา, พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน, นครปฐม, ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร

 

 

วันเดียวกัน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา "กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน" ในท้องที่ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และตำบลสำโรงเหนือ ตำบลเทพารักษ์ ตำบลบางเมืองใหม่ ตำบลบางด้วน ตำบลปากนา ตำบลบางเมือง ตำบลท้ายบ้านใหม่ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2564

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 12 แขวง 21 ตำบล 6 จังหวัด

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 12 แขวง 21 ตำบล 6 จังหวัด

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 12 แขวง 21 ตำบล 6 จังหวัด

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 12 แขวง 21 ตำบล 6 จังหวัด

 

วันเดียวกัน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา "กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน" ในท้องที่ แขวงจตุจักร แขวงจอมพล แขวงจันทรเกษม แขวงลาดยาว แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ แขวงคลองถนน แขวงสายไหม เขตสายไหม แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2564

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 12 แขวง 21 ตำบล 6 จังหวัด

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 12 แขวง 21 ตำบล 6 จังหวัด

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 12 แขวง 21 ตำบล 6 จังหวัด

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 12 แขวง 21 ตำบล 6 จังหวัด

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ