เด่นโซเชียล

สธ. เปิด 7 มาตรการ "Sandbox" เรียน On-site เน้นตรวจ ATK และ วัคซีนครอบคุลม 85 %

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หมอสุวรรณชัย เปิด 7 มาตรการ Sandbox Safety zone in School เรียน on-site เน้น ครูและบุคลากรต้องฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมากกว่า 85 % และสุ่มตรวจ ATK ทุก 14 วัน หรือ 1 เดือนต่อภาคเรียน

สำหรับการดำเนินงาน Sandbox Safty Zone in School เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้ สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในเด็กวัยเรียน 6 - 18 ปี   ตั้งแต่1 เมษายน - 11 กันยายน 2564 เด็กติดเชื้อโควิด-19 สะสม 129,165 ราย เป็นเด็กไทย 116,742 ราย คิดเป็น 90 %  ต่างชาติ 12,423 ราย คิดเป็น 10 % เสียชีวิต 15 ราย

ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว พบผู้ติดเชื้อสูงสุด ในกรุงเทพมหานคร รองลงมาเป็นพื้นที่ปริมณฑล และจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับเด็ก12-18 ปี รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้ว แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 74,932 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 3,241 ราย ทั้งนี้จำนวนเด็กในวัยเรียนและวัยรุ่น มีแนวโน้มติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้น แม้จะยังไม่มีการเปิดเรียนทาง On-site นั่นหมายถึงติดเชื้อส่วนหนึ่งมาจากในครอบครัว และการสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


นายแพทย์สุววรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในการแถลงข่าวมาตรการ Sandbox ในโรงเรียนว่า จาการนำร่องให้มีการเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site หรือ Sandbox Safty Zone in School ที่เน้นการจัดการในพื้นที่โรงเรียนประจำมีมาตรการในการโดยนักเรียนที่ต้องมาเรียน on-site ต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าโรงเรียน แยกนักเรียทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะต้องไม่มาสัมผัสกัน ทั้งนี้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องประเมินความเสี่ยงผ่านไทยเซฟไทยเสมอ เน้นย้ำมาตรการตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ทั้ง 6 มาตรการหลัก และ 6 มาตรการเสริม ครูและบุคลากรต้องฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมากกว่า 85 % และสุ่มตรวจ ATK ทุก 14 วัน หรือ 1 เดือนต่อภาคเรียน 
 

สำหรับการเตรียมมาตรการในการดำเนินงาน จัดให้มีการดำเนินงาน Sandbox Safty Zone in School ในโรงเรียนไป-กลับ  7 หลักการ มีดังนี้  หากต้องเปิดเรียน , สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop covid และรายงานการติดตามประเมินผล การทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble (เน้นกลุ่มเล็ก) ,การจัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและหลักโภชนาการ , การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน , จัดให้มี School isolation แผนเผชิญเหตุ , ควบคุมดูแลการเดินทางไปกลับของนักเรียน เช่น รถรับส่งรถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ , จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลผลการประเมินของครู และนักเรียนผลการตรวจ ATK ภายใน 7 วัน ประวัติการรับวัคซีน
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ