เด่นโซเชียล

"กทม." เปิดบริการงานทะเบียนผ่าน "BMA Q" จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ปลัดกรุงเทพมหานคร" เผย เปิดบริการงานทะเบียนออนไลน์ผ่าน "BMA Q" เท่านั้น จนกว่าสถานการณ์โรคระบาด "โควิด-19" จะทุเลา

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส "โควิด-19" ในกรุงเทพมหานครมีความรุนแรง ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายปกครอง ทั้ง 50 สำนักงานเขต ซึ่งเปิดให้บริการประชาชน จึงมีความเสี่ยง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่โรคระบาด พร้อมไปกับการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานราชการ จึงให้ดำเนินการดังนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

ฝ่ายทะเบียน 

ในวันราชการปกติ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น. เปิดให้บริการด้านงานทะเบียน ด้านงานทะเบียนราษฎรให้บริการเฉพาะการรับแจ้งเกิด - ตายและให้บริการตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการด้านบัตรประจำตัวประชาชน ทุกกรณีโดยกำหนดจำนวนผู้รับบริการ 60 คนต่อวัน แบ่งเป็นผู้รับบริการด้วยระบบจองคิวออนไลน์ "BMAQ" จำนวน 30 คน และผู้รับบริการที่ไม่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้า (Walk-in) จำนวน 30 คน งานทะเบียนทั่วไป ให้บริการตรวจ คัดและรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป

         

ในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-16.00 น. ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด - ตาย งดจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ) และงานทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าวในทุกกรณี (ยกเว้นการแจ้งเกิดกรณีปกติ และการแจ้งตาย) ในกรณีที่ประชาชนมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียนให้พิจารณาดำเนินการเป็นกรณี ๆ ไป และหยุดพักกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส "โควิด-19"

 

 

"กทม." เปิดบริการงานทะเบียนผ่าน "BMA Q" จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

  สำหรับฝ่ายปกครอง

          ในวันราชการปกติ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. เปิดให้บริการประชาชนในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และหยุดพักกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด และให้พิจารณากำหนดสัดส่วนผู้ปฏิบัติงานที่บ้าน  "Work From Home" ตามความเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน และไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ รวมทั้งใช้มาตรการแอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด เช่น ไทยชนะ หมอชนะ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ รวมถึงดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโดยถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นการให้บริการงานทะเบียนและงานปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค.64 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส "โควิด-19" จะคลี่คลาย

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ