106ปีร.ร.นายเรือผบ.ทร.ยันคุณภาพ

ครบรอบ106ปีร.ร.นายเรือ ผบ.ทร.ยันผลิตประดู่ช่อใหม่ 52 นายมีคุณภาพ : ตะลุยกองทัพ โดย... ทีมข่าวความมั่นคง

          “ประดู่ช่อใหม่” แห่งกองทัพเรือไทย พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ หลังจากสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนนายเรือ ทั้งนี้หากถามถึงอาชีพที่เด็กชายหลายคนใฝ่ฝันถึง ย่อมแน่นอนว่าส่วนหนึ่งในนั้นคือ อยากเป็นทหารเพื่อเข้ามารับใช้ประเทศชาติ และก็เป็นลำดับต้นๆ ที่ใฝ่ฝันจะก้าวเข้ามาเป็นทหารเรือ เพราะอยากแต่งเครื่องแบบขาวที่ดูสง่างาม ที่สำคัญคือการได้อยู่บนเรือรบลำใหญ่ ซึ่งถือเป็นเขี้ยวเล็บสำคัญของ “ราชนาวีไทย”
 
          ที่ผ่านมา กองทัพเรือไทย ได้ไปแสดงศักยภาพให้นานาชาติได้รับรู้ถึงบทบาท และภารกิจสำคัญหลายอย่าง โดยเฉพาะการออกไปปฏิบัติภารกิจเหนือดินแดนน่านน้ำไทยมาแล้ว กับภารกิจของหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดในพื้นที่ อ่าวเอเดน ประเทศโซมาเลีย ซึ่งกำลังพลเหล่านี้กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ ก็จะต้องมีการฝึกและเรียนรู้เพื่อเป็นฐานในการรับใช้ชาติต่อไป โดยโรงเรียนนายเรือ ถือเป็นสถาบันที่สำคัญในการหล่อหลอมบุคลากรเหล่านี้ให้มีคุณภาพ
 
          นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนนายเรือและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชหัตถเลขา ไว้ในสมุดเยี่ยมของ โรงเรียนนายเรือว่า “วันที่ 20 พฤศจิกายน ร.ศ.125 เรา จุฬาลงกรณ์ ปร ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจ ซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีรากหยั่งลงแล้ว จะเป็นที่มั่นสืบไปในภายหน้า”
 
          โรงเรียนนายเรือ จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้อบรมสั่งสอนให้แก่เหล่านักเรียนนายเรือเหล่านี้ เพื่อเป็นเส้นทางให้นักเรียนนายเรือได้ก้าวไปสู่จุดหมายตามที่ต้องการ ปัจจุบันโรงเรียนนายเรือได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 106 ปี และได้ผลิตนายทหารให้แก่กองทัพเรือมาแล้วกว่า 7,000 นาย โดยมีปรัชญาของโรงเรียนนายเรือว่า "แหล่งผลิตนายทหารเรือ อันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ"
 
          และในปีนี้นักเรียนโรงเรียนนายเรือที่สอบความรู้ผ่านตามหลักสูตรของโรงเรียนนายเรือ มีจำนวน 52 นาย แยกเป็น 3 พรรค ได้แก่ พรรคนาวิน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 26 นาย สาขาบริหารศาสตร์ จำนวน 3 นาย พรรคกลิน จำนวน 14 นาย และพรรคนาวิกโยธิน จำนวน 9 นาย โดยบรรดาลูกประดู่ช่อใหม่ทั้ง 52 นายนี้ต่างมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจตามที่โรงเรียนนายเรือได้หล่อหลอมความเป็นทหารอาชีพให้เขาเหล่านั้นตามสาขาต่างๆ วิชาและพรรคเหล่า
 
          พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวว่า นายทหารใหม่ทั้ง 52 นาย ที่ได้จบหลักสูตรของโรงเรียนนายเรือจะเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้โรงเรียนนายเรือเป็นสถาบันการศึกษาหลักของกองทัพเรือ เป็นรากแก้วของราชนาวี ในการผลิตนายทหารเรือออกไปรับใช้ชาติ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันนี้ ได้ผ่านการฝึกฝนเคี่ยวกรำในวิชาชีพทหารเรืออย่างครบถ้วนควบคู่ไปกับการปลูกฝังระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ หล่อหลอมจิตวิญญาณ ให้พร้อมที่จะออกไปเป็นนายทหารเรือที่มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อประเทศชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์
 
          “ผมขอให้นายทหารสัญญาบัตรใหม่ทุกคนรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิของสามสมอ ด้วยการมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อร่วมกันจรรโลงภารกิจของกองทัพเรือให้มีความเจริญก้าวหน้าสำเร็จลุล่วงสืบไป ผมขอบคุณคณาจารย์ และนายทหารปกครองของโรงเรียนนายเรือทุกคน ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยความวิริยะ อุตสาหะ รวมทั้งยังได้ขอบคุณผู้ปกครองของนักเรียนนายเรือ ที่ได้กรุณาเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เยาว์วัย จนทุกคนสามารถผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักเรียนนายเรือ และคอยเป็นกำลังใจชี้แนะ ส่งเสริมจนทำให้นักเรียนนายเรือทุกคนสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรอย่างน่าภาคภูมิใจในวันนี้” พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ระบุ
 
          พล.ร.อ.สุรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นักเรียนเหล่านี้ถือเป็นรากแก้วของกองทัพ ซึ่งถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการเข้ามาบริหารกองทัพเรือ และในอนาคตอาจจะก้าวขึ้นมาบริหารกองทัพเรือในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งล้วนอาจจะมาจากโรงเรียนนายเรือ เพราะจะต้องเข้ามารับผิดชอบกองทัพเรือ และประเทศชาติต่อไป ดังนั้นโรงเรียนนายเรือจึงต้องมีการหล่อหลอมความรู้ความสามารถ และขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือที่สืบทอดกันมายาวนาน ที่สำคัญจะต้องมีความซื่อสัตย์ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 
          ลูกประดู่ เรือตรี ปภณ ดีมาก ซึ่งเลือกเป็นทหารพรรคนาวิน และเป็นเหล่าที่จะปฏิบัติหน้าที่บนเรือรบ กล่าวถึงการเข้ามาสู่รั้วสามสมอว่า โรงเรียนนายเรือ สอนให้รู้จักที่จะดูแล และใส่ใจผู้อื่นมาก่อนตัวเองเสมอ กล้าที่จะยอมรับความผิดอย่างเต็มใจไม่ว่าผลที่จะได้รับนั้นจะเป็นอย่างไร เพื่อที่จะจบออกมาเป็นผู้นำโดยสมบูรณ์ สิ่งที่ผมตั้งใจจะทำหลังจากนี้ต่อไปคือการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ มาปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดให้เหมาะสมกับฐานะนายทหารสัญญาบัตรแห่งราชนาวีไทย และจะเชิดชูไว้ซี่งสถาบันทั้ง 3 ของประเทศ นั่นคือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต
 
          ในขณะที่ เรือตรี สุบรรณ ส่งสวัสดิ์ กล่าวว่า สาเหตุที่เลือกเป็นทหารนาวิกโยธิน เพราะได้รับแรงบันดาลใจจากบิดา ซึ่งเป็นทหารนาวิกโยธิน ที่มีเกียรติประวัติในการรบที่น่ายกย่อง อีกทั้งจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทหารเรือเหล่านาวิกโยธิน ยังเป็นกำลังสำคัญหน่วยหนึ่งของกองทัพเรือในการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงต่างๆ ก็จะนำความรู้ที่ได้รับฝึกฝนและศึกษาจากโรงเรียนนายเรือไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เพื่อตอบแทนกองทัพเรือ และประเทศชาติต่อไป
 
          นับจากวันนี้เป็นต้นไป ประดู่ช่อใหม่ที่กำลังผลิบานเหล่านี้ พร้อมที่จะเป็นกำลังหลักที่สำคัญของกองทัพเรือไทยในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ เพื่ออธิปไตยของชาติ และความสงบสุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดไป


.............................

(หมายเหตุ : ครบรอบ106ปีร.ร.นายเรือ ผบ.ทร.ยันผลิตประดู่ช่อใหม่ 52 นายมีคุณภาพ : ตะลุยกองทัพ โดย... ทีมข่าวความมั่นคง)


เปิดอ่าน