สังคมเข้มแข็ง

'ถังสุดดี' นวัตกรรมเปลี่ยนขยะเศษอาหารเป็นก๊าซหุงต้มแถมยังลดคาร์บอน

'ถังสุดดี' นวัตกรรมเปลี่ยนขยะเศษอาหารเป็นก๊าซหุงต้ม และสารรดน้ำต้นไม้ ผลผลิตจาก EECi มุ่งเป้าสร้างนวัตกรรม Zero Waste ให้ทั้งพลังงานลดทั้งก๊าซคาร์บอน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่การนำนวัตกรรมและงานวิจัยมาให้พัฒนาประเทศถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญ  โดย ครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corirdor Of Innovation : EECi) ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินการบริหารแลพัฒนา EECi เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการไปสู่การใช้ประโยชน์ใน 6 อุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่ 1.เกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง  2.เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  3.แบตเตอรี่และการขนส่งสมัยใหม่ 4.ระบบอัตโนมัติ 5.หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ 6.การบินและอวกาศ เครื่องมือแพทย์  โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมูลค่าภาคการเกษตร และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทย และรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ

สำหรับ EECi ถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการนำเอานวัตกรรมเข้าไปผลักดันอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศด้วยการปิดช่องว่างทางเทคโนโลยีผ่านการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและกลไกที่จะรองรับงานวิจัยขยายผล (Translation Research) ปละการปรับแปลงเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้เข้ากับบริบทของไทย

หนึ่งในกระบวนการเพิ่มมูลค่า และแปลงเศษขยะเหลือทิ้งจากเศษอาหารเพื่อการจัดการขยะเหลือทิ้งให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ EECi ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยกลุ่มงานวิจัยสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล(BSE) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ได้ร่วมกับนักวิจัยคิดค้นนวัตกรรมแก้ไขปัญหาขยะอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาระบบจัดการขยะในครัวเรือนให้มีความยั่งยืนด้วย ระบบ "ถังสุดดี" (SUZDEE Digestant System) ถังหมักประสิทธิภาพสูงที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกหัวเชื้อจำเพาะภายใต้สภาวะไร้อ็อกซิเจน โดยใช้เทคโนโลยี C-ROS (Cash Return From Zero Waste and Segregation Of Trash)  ซึ่งสามารถผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนก๊าซหุงต้ม ผลิตสารบำรุงพืชชีวภาพสำหรับเพาะปลูกต้นไม้ และพืชผักสวนครัว และชุมชนในการคัดแยก จัดการขยะอย่างครบวงจร พร้อมกับการสนับสนุนสังคมไทยไร้ขยะอย่างยั่งยืน

 

\'ถังสุดดี\' นวัตกรรมเปลี่ยนขยะเศษอาหารเป็นก๊าซหุงต้มแถมยังลดคาร์บอน

 

สำหรับนวัตกรรม "ถังสุดดี" เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยลดอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากขยะเศษอาหารได้มากถึง 15,491 กิโลกรัมคาร์บอน ทำให้เกิดพลังงานสะอาดได้มากถึง 470 LPGeg  นำไปผลิตเป็นสารบำรุงพืชชีวภาพได้  20,616 ลิตร  ปัจจุบันสามารถกำจัดขยะเศษอาหารได้ประมาณ 23,580 กิโลกรัม เฉลี่ยประมาณวันละ 10 กิโลกรัม ในอนาคตจะมีการพัฒนานวัตกรรมเปลี่ยนขยะเศษอาหารเป็นพลังงานในระดับร้านอาหารที่สามารถรองรับขยะจากเศษอาหารได้ประมาณ 60-70 กิโลกรัมต่อวัน

 

 

อย่างไรตามพลังงานชีวภาพที่ได้จากการจัดการขยะจากเศษอาหาร นั้นจะถูกทำให้เป็นก๊าซหุงต้ม และสามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ได้ โดยประชาชนจะสามารถลดต้นทุนในการจ่ายเงินค่าเชื้อเพลิงได้อีกหนึ่งทาง ปัจจุบมีการติดตั้งระบบ "ถังสุดดี" ไปทั้งประเทศจำนวน 22 แห่งทั่วประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ