คอลัมนิสต์

ลุ้นพระเถระรูปใดแทน พระเล็ก พระครูสุทธิญาณโสภณ ลาออกจากเจ้าคณะกาฬสินธุ์

นับได้ว่าการยื่นหนังสือลาออกของ พระเล็ก หรือ พระครูสุทธิญาณโสภณ ทำให้วงการคณะสงฆ์ธรรมยุต คลายความอึดอัดที่มีมานานกว่า 1 ปี

มีข่าวที่เชื่อถือได้ ในวงการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า พระครูสุทธิญาณโสภณ(เล็ก) ได้ยื่นหนังสือลาออก จากตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์ุ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 แล้ว หลังจากถูกต่อต้านมานาน กว่าปี จากคณะสงฆ์และชาวพุทธจังหวัดกาฬสินธ์ุ ตั้งแต่มีข่าวว่า มหาเถรสมาคม ถอดถอนพระเทพสารเมธี ออกจากเจ้าคณะกาฬสินธ์ุ
เพื่อยืนยันว่าข่าวไม่เฟค จึงเผยแพร่ จดหมายพระครูสุทธิญาณโสภณ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 มีเนื้อความว่า กราบเรียนพระเทพดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) เรื่องขอลาออกจากตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์ุ


รายละเอียด จดหมายลาออก ระบุว่า พระครูสุทธิญาณโสภณ วัดป่านาขาม ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์ุ(ธรรมยุต) ตามมติ มหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดและปฏิบัติหน้าที่โดยได้สนองงานคณะสงฆ์ และพระศาสนามาอย่างเต็มกำลังความสามารถ
บัดนี้กระผม มีความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์ุ(ธ) เพื่อปฏิบัติศาสนกิจด้านวิปัสนาธุระและเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในด้านสาธารณสงเคราะห์ อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลพระศาสนา ต่อไป

การลาออกของพระครูสุทธิญาณโสภณทำให้วงการคณะสงฆ์ธรรมยุตคลายความอึดอัดที่มีมานานกว่า 1 ปี นับแต่วันที่มหาเถรสมาคม ทำงานแบบฟ้าแลบ โดยถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป (ในส่วนมหานิกาย) ถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ในส่วนคณะสงฆ์ธรรมยุต) ถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์ุ (ธรรมยุต) แล้วตั้งพระรูปอื่นขึ้นมาสวมตำแหน่งทันที
การถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 จังหวัด เมื่อ 30 กันยายน 2564 ขาดเหตุและผล จึงมีการเรียกร้องให้มส.แถลงให้ชาวบ้านทราบ

หนังสือลาออก


แต่ไม่มีใครแถลง ชาวบ้านและคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธ์ุ ไม่พอใจมาก ต่อต้านไม่ให้พระครูสุทธิญาณโสภณ เจ้าคณะจังหวัด (ใหม่)  มีวัดอยู่ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ จึงเป็นเจ้าคณะจังหวัดที่เข้ามารับตำแหน่งไม่ได้
ดังนั้น ปฏิทินศาสนา ปี 2565 จึงระบุว่าพระครูสุทธิญาณโสภณ เป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์ุ แต่ยังอยู่วัดบ้านนาขาม อ.สังคม จ. หนองคาย
การตั้งพระครู ขัดแย้งกับกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2506) ว่า เจ้าคณะจังหวัด ต้องมีพรรษาพ้น 10 มีสำนักอยู่ในเขตจังหวัดนั้น

พระครูสุทธิญาณโสภณ(เล็ก)

ท่านผู้อ่านที่ติดตามข่าวสารของพระสงฆ์และศาสนา  คงจำได้ว่า การแต่งตั้งพระครูสุทธิญาณโสภณ ข้ามห้วยจากเจ้าอาวาสวัดในเขตปกครองภาค 8 มาภาค 9 และข้ามจังหวัดจากหนองคาย มาเป็นใหญ่ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ ทั้งๆ ที่ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีพระราชาคณะเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอยู่ 1 รูปคือพระญาณรักขิต (แผน) วัดวีระวงศาวาส

 

การตั้งพระครู มาปกครองเจ้าคุณ ยังขัดกับกฎ มส. ฉบับที่ 24 ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ว่า (4) การแต่งตั้งพระสังฆาธิการ กรณีครบวาระพร้อมกัน ให้ดำเนินการตามลำดับศักดิ์ของตำแหน่งพระสังฆาธิการ จากสูงลงมาต่ำ ความข้อนี้ไม่กระทบถึงการที่จะมีพระราชดำริเป็นประการอื่นในทุกกรณี
 จากนี้ต้องคอยติดตามว่า คณะธรรมยุตจะเสนอพระเถระรูปใด มาเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์ุ (ธรรมยุต) 
 รูปใหม่

เรื่อง : เปรียญ12

ข่าวยอดนิยม