เจาะประเด็นร้อน

โปรดเกล้าฯ ตั้ง พระพรหมโมลี เป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พร้อมสังฆาธิการอื่นอีก 2

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ที่ประชุม มหาเถรสมาคม เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมรับทราบพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดให้แต่งตั้งเจ้าอาวาส พระอารามหลวง 3 รูป และเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี 1รูป

ตามที่สมเด็จพระสังฆราช ประธาน มส.ทรงมีพระลิขิตถึงราชเลขานุการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เพื่อขอพระราชดำริในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง และเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2541แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ ศ.2563 และแก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.สงฆ์ (ฉบับที่4) 2561 เมื่อมีพระราชดำริประการใด ให้ มส. ดำเนินการตามพระราชดำรินั้น

 บัดนี้ ราชเลขานุการในพระองค์ ได้มีหนังสือลงวันที่ 15 ตค. 2565 กราบทูลสมเด็จพระสังฆราช ว่าได้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แต่งตั้งพระสังฆาธิการ ดังนี้

 

 

1) พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารมหลวง

2) พระครูธรรมโสภิต (เสน่ห์ สิเนหธมฺโม) รักษาการเจ้าอาวาสวัดนิมมานนรดี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนิมมานนรดี

 

3) พระสุธีรัตนาภรณ์ (สมเจตต์ อธิจิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม รักษาการเจ้าอาวาสวัดเศวตรฉัตร ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเศวตรฉัตร

และ 4) พระราชธรรมเมธี(วิสูติ ปญฺญาทีโป) เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า เป็นเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

สำหรับพระพรหมโมลี (สุชาติ) นั้น มส.มีมติให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เมื่อการประชุม วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

 

 

พระพรหมโมลี ชื่อเดิมสุชาติ นามสกุล สอดสี เกิด 23 ตุลคม 2497 ทึ่บ้านบางงาม อ.ศรีปรัจันต์ จ.สุพรรณบุรีอุปสมบท ณวัดพระศรีรัตนราม ในฐานะ นาคหลวง เพราะสอบ ป.ธ 9 ได้เมื่อเป็นสามเณร 

ปีนั้นมีสามเณรสอบ ป.ธฺ 9 ได้ ล้วนเป็นนาคหลวง รุ่นเดียวกันอีก 2 รูป คือ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส และ กรรมการ มส.และพระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ) เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร และกรรมการ มส.

 

น่าสังเกตว่าทั้ง 3 รูป ที่เป็นนาคหลวง พ.ศ. 2519 นั้น เป็นเจ้าอาวาส พระอารามหลวง ย่าน ธนบุรี และเป็นกรรมการ มส. และเป็นเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัตร ทุกรูป

ขอจงเจริญในพระพุทธศาสนา ยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ 

ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด