คอลัมนิสต์

รู้จักตัวตน "พัลลภ" นั่งประธาน พ.ส.ล.คนใหม่ ที่สมาชิกหลายประเทศสนับสนุน

ที่ประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ครั้งที่ 30 มีมติ เลือก พัลลภ ไทยอารี นั่งประธาน พ.ส.ล. คนใหม่

ที่ประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ครั้งที่ 30 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่กรุงเทพมีมติเอกฉันท์ เลือก นายพัลลภ ไทยอารี เป็นประธาน พ.ส.ล. คนใหม่ แทน นายแผน วรรณเมธี ที่ขอวางมือ เนื่องจากชราภาพ (อายุ 100 ปี)
 นายพัลลภ นับว่าเป็นชาวไทยคนที่ 4  และเป็นประธาน คนที่ 6 ของ พ.ส.ล.ที่ตั้งมาแล้ว 72 ปี 

ที่ประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)
ประวัติของ นายพัลลภ ไทยอารี 

นายพัลลภ เกิด วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 ที่กรุงเทพ
ปัจจุบันอายุ 72 ปี
ศิษย์เก่า โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
นักศึกษามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน ประกอบอาชีพ นักธุรกิจ

ที่ประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)

นายพัลลภ ไทยอารี เป็นบุคคลที่สังคม ยกย่องว่า เป็นนักธุรกิจ ที่อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนามายาวนาน 

ตามประวัติส่วนตัวนั้น นายพัลลภ ได้รับการบ่มเพาะหลักธรรม และเคารพ บูชาพระรัตนตรัย เมื่อเป็นนักเรียน วชิราวุธวิทยาลัย สถาบันที่ทรงเกียรติ เนื่อง จาก พระยาภะรตราชา ผู้บังคับการโรงเรียน ในเวลานั้น ให้มีการ สวดมนต์ บูชา และรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ทุกวัน

ที่ประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)
 ใน พ.ศ. 2504 ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยพระศาสนโสภณ (เจริญ ญาณสํวโร) ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ ที่ 19 เป็นอุปัชฌาย์
 เมื่อเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน พ.ศ. 2514 ได้รับความไวัวางใจ ให้เป็นประธานชุมนุมศึกษา พุทธศาสตร์ ประเพณี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เป็นผู้นำสมาชิก บำเพ็ญกรณียกิจต่างๆ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี และบำเพ็ญกุศล ฟังธรรมในวาระต่างๆ


 

ในขณะเดียวกัน ได้สมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย และยุวพุทธิกสมาคม แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)
  พ.ศ. 2523 ดำรงตำแหน่งรองประธาน องค์การยุวพุทธิกศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ย.พ.ส.ล.) ซึ่งเป็นองค์กรในเครือข่าย พ.ส.ล.
พ.ศ. 2527 ดำรงตำแหน่ง ประธาน ย.พ.ส.ล.
 พ.ศ. 2545 ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ( พ.ส.ล.)
 พ. ศ. 2555 ที่ประชุมใหญ่ พ.ส.ล. ณ เมืองเซจู ประเทศเกาหลีใต้ อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง รองประธาน พ.ส.ล. อีกตำแหน่งหนึ่ง