เจาะประเด็นร้อน

ทิศทางพัฒนา สายตาหมอพลเดช  “สื่อ-สารสนเทศ เพื่อความมั่นคงของสังคม”

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตัวชี้วัดเป้าหมาย เขาใช้คะแนนประเมินสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  จะมีการวัดทุก 2 ปี โดยใช้เครื่องมือประเมินของ UNESCO  เขาตั้งเป้าหมายปี 2565 ไว้ที่ระดับ 76 %ขึ้นไป ติดตามได้ในเจาะประเด็นร้อน โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

การสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญของประเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนทุกระดับในวงกว้าง  สร้างบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคม


ปัจจุบันสื่อสารมวลชนของประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง มีสถานการณ์และแนวโน้มที่สำคัญ อาทิ  


การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อโดยรวมที่ต้องแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพให้สอดรับกับเทคโนโลยีดังกล่าว ทั้งในแง่คุณภาพ เนื้อหาสาระ ต้นทุนและรายได้จากการดำเนินการ

 

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคสื่อกลายเป็นผู้ผลิตสื่อ สามารถเป็นทั้งผู้รับ ผู้คิด ผู้ผลิต และสื่อสารส่งต่อข้อมูลออกไป  การเปลี่ยนแปลงจริยธรรมในการทำหน้าที่ของสื่อ บางครั้งมีการนำเสนอข่าวสารที่อาจไม่เหมาะสม หรืออาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน  รวมทั้งประเด็นความรู้เท่าทันสื่อของประชาชน ความสามารถในการแยกแยะคุณภาพของสื่อและข้อมูลข่าวสารที่เป็นโทษ


ในแผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ 2 ประการ คือ

 

1) สร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนบนความรับผิดชอบ กับ การกำกับที่มีความชอบธรรม และ การใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ

 

 2) สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ปลูกฝั่งวัฒนธรรมของชาติและทัศนคติที่ดี

 

ส่วนตัวชี้วัดเป้าหมาย เขาใช้คะแนนประเมินสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (MIL – Media and Information Literacy)  จะมีการวัดทุก 2 ปี โดยใช้เครื่องมือประเมินของ UNESCO  เขาตั้งเป้าหมายปี 2565 ไว้ที่ระดับ 76 %ขึ้นไป

 

สำหรับกิจกรรมโครงการปฏิรูปที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ( big rock) มี 3 เรื่องและตัวชี้วัดเป้าหมายที่ประชาชนควรจับตา ดังนี้

 

1.พัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกและจัดการเฟคนิวส์

 

- มีหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะรับผิดชอบพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสาร  ระบบ big data และ AI จัดการปัญหาเฟคนิวส์

 

- ทุกหน่วยงานรัฐมีระบบฐานข้อมูลถูกต้อง ทันสมัย ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจง่าย

 

2.กำกับดูแลสื่อออนไลน์

 

-  บังคับใช้ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 และ สถิติผลงานด้านการจัดการปัญหาเฟคนิวส์ในรอบปี

 

- ผลักดัน(ร่าง)พรบ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ...

 

3.ยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ

- สถิติการสำรวจรายการที่มีเนื้อหาสาระสร้างสรรค์มีประโยชน์

- รายงานผลการประเมินระดับความรู้เท่าทันสื่อของประชาชน

- หลักสูตรสื่อศึกษาได้รับการบรรจุในการศึกษาภาคบังคับและอุดมศึกษา

.............................................................
Key Message
รายงานปฏิรูปประเทศ โดย ส.ว.พลเดช ปิ่นประทีป
“สื่อ-สารสนเทศ เพื่อความมั่นคงของสังคม”
- มีหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะรับผิดชอบจัดการปัญหาเฟคนิวส์
- สถิติผลงานด้านการจัดการปัญหาเฟคนิวส์ในรอบปี

- หน่วยงานรัฐมีระบบฐานข้อมูลถูกต้อง ทันสมัย ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจง่าย
- หลักสูตรสื่อศึกษา ได้รับการบรรจุในการศึกษาภาคบังคับและอุดมศึกษา
- สถิติการสำรวจรายการที่มีเนื้อหาสาระสร้างสรรค์มีประโยชน์
- รายงานผลการประเมินระดับความรู้เท่าทันสื่อของประชาชน
- (ร่าง)พรบ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ...
....................................................................................................

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด