เจาะประเด็นร้อน

ทิศทางพัฒนา สายตาหมอพลเดช  “กระบวนการยุติธรรม ที่ประชาชนอยากเห็น”

ทิศทางพัฒนา สายตาหมอพลเดช   “กระบวนการยุติธรรม ที่ประชาชนอยากเห็น”
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เจาะประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ เกาะติดความเคลื่อนไหว ทิศทางการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ โดยรอบนี้ มาโฟกัสที่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมกันบ้าง โดยในปี 2565 มีการตั้งเป้าหมายไว้กับเรื่องอะไรบ้าง ผ่าน มุมมอง น.พ.พลเดช ปิ่นประทีป

 

กระบวนการยุติธรรม หมายถึงวิธีดําเนินการให้ความคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพ และให้ความเป็นธรรมในทางกฎหมายแก่บุคคลโดยบุคลากรและองค์กร หรือสถาบันต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่บริหารงานยุติธรรม ได้แก่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ทนายความ ศาล กระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์


การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ


 

 

ในแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม กำหนดเป้าหมายหลักไว้ 2 อย่าง คือ 

 

1) การอำนวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และเข้าถึงง่ายโดยเสมอภาค   


ตรงนี้เขาตั้งค่าเป้าหมายเอาไว้ด้วยว่า ในปี 2565 


-  ร้อยละ 100 ของคดีความจะมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอนและสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้


-   ร้อยละ 80 หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม มีมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา จำเลย ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้โดยง่ายและเสมอภาค 

-  ร้อยละ 100 ของคู่ความและผู้เกี่ยวข้องในคดีความที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส จะได้รับความคุ้มครองสิทธิและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

 

2) การบังคับการตามกฎหมาย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและยุติธรรม  

 

 

ตรงนี้เขาตั้งค่าเป้าหมายว่า ในปี 2565 

 

-   ร้อยละ 75 ของขั้นตอนการอำนวยความยุติธรรมที่สำคัญจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยบริการ . 

 

-   ร้อยละ 100 มีมาตรการเพื่อคุ้มครองหรืออำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรม

 

สำหรับประเด็น Big Rock ที่จะส่งผลกระทบสำคัญต่อการปฏิรูป และตัวชี้วัดเป้าหมายที่ประชาชนอยากเห็น ได้แก่ 

 

1.การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม

 

- เมื่อไรจะได้เห็นจำนวนคดีที่คั่งค้างในหน่วยงานระดับต้นน้ำ(ตำรวจ) กลางน้ำ(อัยการ) และปลายน้ำ(ศาล) ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ

 

2.การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างพื้นที่
- ประชาชนจะได้เริ่มใช้บริการจริงเมื่อไร

 

3.การจัดหาทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ
- อยากรู้จำนวนและรายชื่อสถานีตำรวจที่มีทนายความอาสาประจำโรงพัก

 

4.ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว
- นอกจากกำไล EM แล้ว มีมาตรการอะไรอีก

 

5.การบันทึกภาพ เสียงในการตรวจค้น จับกุม สอบสวนและสอบปากคำในการสอบสวน
- จะเริ่มใช้จริงเมื่อไร

 

6.พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.... 
- เมื่อไรจะผ่านกระบวนการรัฐสภาและมีผลบังคับใช้
………………………………………

Key Message


 “กระบวนการยุติธรรม ที่ประชาชนอยากเห็น”

-    ทุกคดีความมีกำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน ตรวจสอบความคืบหน้าได้. 

-    คู่ความและผู้เกี่ยวข้องในคดีความทุกคนได้รับความคุ้มครองสิทธิ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม. 

-    เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทุกคนได้รับคุ้มครองในกระบวนการยุติธรรม.

-    จำนวนคดีที่คั่งค้างในหน่วยงานตำรวจ อัยการ และศาล ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ

-    ประชาชนสามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่างพื้นที่

-    จะได้เริ่มใช้บริการจริงเมื่อไร

-    มีทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ

-    พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับใหม่ ผ่านรัฐสภา มีผลบังคับใช้.

 

logoline