เจาะประเด็นร้อน

ทิศทางพัฒนา สายตาหมอพลเดช “ปฏิรูปกฎหมาย ทำอะไรกันนะ”

ทิศทางพัฒนา สายตาหมอพลเดช “ปฏิรูปกฎหมาย ทำอะไรกันนะ”
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กฎหมายอาจสร้างปัญหาให้สังคมได้เช่นกัน หากกฎหมายนั้นเป็นกฎหมายที่ไม่เคารพหลักนิติธรรม ไม่มีคุณภาพ หรือมีจำนวนมากเกินไป จนกลายเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามจำนวนกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้น... ติดตามได้จากเจาะประเด็นร้อน โดย พลเดช ปิ่นประทีป

 

สังคมจำเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์อันเป็นกติกาให้สังคมถือปฏิบัติเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐในการดำเนินนโยบายสาธารณะในนิติรัฐ รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระทำการใดที่กระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ก็ต่อเมื่อมีอำนาจตามกฎหมายที่ปวงชนหรือผู้แทนปวงชนให้ความเห็นชอบ

 

แต่กฎหมายอาจสร้างปัญหาให้สังคมได้เช่นกัน หากกฎหมายนั้นเป็นกฎหมายที่ไม่เคารพหลักนิติธรรม ไม่มีคุณภาพ หรือมีจำนวนมากเกินไป จนกลายเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามจำนวนกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นอาจทำให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้โดยยาก สร้างภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ และเป็นที่มาของการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บังคับใช้กฎหมาย

 

ในแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มุ่งให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อขจัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากกฎหมาย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 258 ค. โดยมีการกำหนดเป้าหมายงาน 10 อย่าง (ท่านที่สนใจสามารถค้นหาดูได้) 
ในแผนนี้ เขาคาดหวังผลสัมฤทธิ์สำคัญ 2 อย่าง คือ 

 

1) กฎหมายและกระบวนงานที่ล้าสมัยทั้งหลายแหล่ ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรม สร้างภาระแก่ประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ ได้รับการยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง ครบทั้ง 100%

 

2) ประชาชนมีความสะดวกในการเข้าถึง รับรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย

 

สำหรับแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มีประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบวงกว้าง (big rock)ที่ควรจับตาและตัวชี้วัดเป้าหมายที่ประชาชนอยากเห็น  ได้แก่

 

1.มีกลไกปรับปรุง ยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรค


-  บัญชีรายชื่อกฎหมายที่ล้าสมัย และแผนดำเนินการยกเลิกเป็นรายปี

 

2.จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อเปลี่ยนโทษทางอาญาเป็นโทษปรับเป็นพินัย


- จำนวนและรายชื่อกฎหมายที่มีการปรับเปลี่ยนโทษอาญาเป็นโทษปรับตามวัตถุประสงค์

 

3.กลไกกำหนดให้ส่วนราชการบังคับใช้กฎหมายและใช้เทคโนโลยีมาดำเนินการ


- จำนวนและรายชื่อหน่วยงานที่บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยี

 

4.ให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอกฎหมาย


- จำนวนและรายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนในด้านจัดทำกฎหมาย 

 

5.จัดทำประมวลกฎหมายเพื่อรวมเรื่องเดียวกันมาไว้ด้วยกัน


- จำนวนและรายชื่อประมวลกฎหมายที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ

 

6.กฎหมายตามแผนปฏิรูปประเทศ 


- จำนวนและรายชื่อกฎหมายเชิงปฏิรูปที่ดำเนินการแล้วเสร็จในขั้นตอนทางนิติบัญญัติ

…………………………………………………..


Key Message


 “ปฏิรูปกฎหมาย คาดหวังสิ่งใด”


-  บัญชีรายชื่อกฎหมายที่ล้าสมัย และแผนดำเนินการยกเลิกเป็นรายปี
- จำนวนและรายชื่อกฎหมายที่มีการปรับเปลี่ยนโทษอาญาเป็นโทษปรับเป็นพินัย
- จำนวนและรายชื่อหน่วยงานที่บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยี
- จำนวนและรายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนด้านจัดทำกฎหมาย 
- จำนวนและรายชื่อประมวลกฎหมายที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ
- จำนวนและรายชื่อกฎหมายเชิงปฏิรูปที่ดำเนินการแล้วเสร็จในขั้นตอนทางนิติบัญญัติ

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด