คอลัมนิสต์

เปิดประวัติ "สมเด็จพระมหาวีรวงศ์" ก่อนลือสะพัดปลดจาก "เลขาสมเด็จสังฆราช"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดประวัติ "สมเด็จพระมหาวีรวงศ์" ปมร้อมในวงการสงฆ์จากการแต่งตั้ง "พระเล็ก" จนเป็นที่มากระแสข่าวลือสะพัด ปลดออกจากตำแหน่ง "เลขาสมเด็จสังฆราช"

จากข่าวลือสะพัด ที่ทำให้วงการสงฆ์ทวีความร้อนแรงมากขึ้น กับข่าวการปลด "สมเด็จพระมหาวีรวงศ์" หรือ "สังฆราชน้อย" ออกจากตำแหน่ง "เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช" รวมทั้งรายชื่อ "กรรมการมหาเถรสมาคม" ชุดใหม่ ก็ไม่ปรากฏชื่อของ "สมเด็จพระมหาวีรวงศ์" ซึ่งข่าวลือครั้งนี้ ก็เชื่อกันว่า มีความเกี่ยวข้องกับความวุ่นวาย การแต่งตั้ง "พระเล็ก" ที่จนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่สามารถเข้ามาบริหารจัดการคณะสงฆ์กาฬสินธุ์ฝ่ายธรรมยุตได้ "คมชัดลึกออนไลน์" ได้รวบรวมประวัติของ "สมเด็จพระมหาวีรวงศ์" ที่มาที่ไป ก่อนทำให้เก้าอี้ "เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช" ร้อนระอุ

 

 

"สมเด็จพระมหาวีรวงศ์" มีนามเดิมว่า สุชิน มงคลแถลง เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2493 ณ ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรพชาเป็นสามเณร ตอนอายุ 11 ขวบ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 โดยมีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก พ.ศ.2510 สอบได้เปรียญธรรม 1-2 ประโยค และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสิริวัฒนเมธี (ทองคำ กมพุวณโณ) และพระราชภัทราจาร (เปล่ง กุวโม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิจิตรธรรมคุณ (เจียร เขมาจาโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า "อคฺคชิโน" สังกัดธรรมยุติกนิกาย

 

ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ ในขณะนั้น มอบหมายภารกิจสนองงานเจ้าอาวาส ทั้งในด้านการปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และอื่น ๆ อีกมากมาย แม้กาลล่วงมา สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน)  สิ้นพระชนม์ ยังคงได้รับความไว้วางใจจากสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินตากโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ รูปต่อมา ที่ปกครองวัดตั้งแต่ พ.ศ.2531-2551

 

 

ตราบจนกระทั่ง เมื่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ทรงปกครองวัดตั้งแต่ พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน ก็ยังคงได้รับมอบหมายงานสำคัญ ๆ

 

 

เปิดประวัติ \"สมเด็จพระมหาวีรวงศ์\" ก่อนลือสะพัดปลดจาก \"เลขาสมเด็จสังฆราช\"

สมณศักดิ์

 

 • พ.ศ. 2516  เป็นพระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสน์ วาสโน) ที่ พระครูเมธังกร
 • พ.ศ. 2518  เป็นพระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) ที่ พระครูโฆษิตสุทธสร
 • พ.ศ. 2519  เป็นพระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) ที่ พระครูวิจารณ์ภารกิจ
 • พ.ศ. 2523  เป็นพระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) ที่ พระครูสุตตาภิรมย์
 • พ.ศ. 2528  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระชินวงศเวที
 • พ.ศ. 2535  เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปฏิภาณโกศล วิมลกิจจาทร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • พ.ศ. 2540  เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวรเมธี ศรีปฏิภาณโกศล สุวิมลคณาทรยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • พ.ศ. 2544  เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวรเมธี ศรีปริยัตินายก ดิลกศาสนกิจ วิจิตรธรรมคุณาภรณ์ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • พ.ศ. 2553  เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระพรหมมุนี ศรีวาสนวรางกูร วิบูลสีลาจารโสภณ โกศลปริยัติวิธาน บริหารศาสนกิจ ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • พ.ศ. 2562  เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ จาตุรงคประธานวิสุต ชินวรุตมธรรมวาทปวิธ วิจิตรวาสนวรางกูร วิบูลสีลาจารวัตรราชานุวัตวิธาน ปริยัตยาธิการบริหารศาสนกิจ ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี 

 

 

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์

 

 • พ.ศ.2545 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม
 • พ.ศ.2546 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) พ.ศ.2550 เป็นเจ้าคณะภาค 14-15 (ธ)
 • พ.ศ.2560 เป็นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
 • พ.ศ.2561 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) และเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 14-15 (ธ) งานฝ่ายการศึกษา
 • พ.ศ.2559 เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง ส่วนงานเผยแผ่
 • พ.ศ.2558 เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูต 

 

 

ปัจจุบัน "สมเด็จพระมหาวีรวงศ์" หรือ สมเด็จสุชิน อายุ 71 ปี 51 พรรษา เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ดำรงตำแหน่ง

 

 • กรรมการมหาเถรสมาคม 
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5 (ธรรมยุต) และภาค 6-7 (ธรรมยุต) 
 • แม่กองธรรมสนามหลวง
 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
 • หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 7 
 • เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช สถาปนาเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน เงินตอบแทน 27,400 บาท

 

ที่ผ่านมา "สมเด็จพระมหาวีรวงศ์" หรือ สมเด็จสุชิน เป็นพระสงฆ์ที่ผลักดัน โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข มาอย่างต่อเนื่อง จากแนวคิดที่ว่า วิถีดั้งเดิมของคนไทยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นเสาหลักในการพัฒนาคนในชุมชน ให้มีคุณภาพทั้งด้านสุขภาพกายสุขภาพใจ วัดจึงถือเป็นสถานที่สำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทย เป็นศูนย์กลางของประชาชน เป็นศูนย์กลางของชุมชน ซึ่งสามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จึงกล่าวได้ว่า "สมเด็จสุชิน" นับเป็นพระเถระ มีภูมิรู้มีภูมิธรรม จึงเป็นที่เคารพนับถือของคณะสงฆ์ผู้ใต้ปกครอง และเป็นที่ไว้วางใจสำหรับ "สมเด็จพระสังฆราช"

 

 

 

ที่มา : วิกิพีเดีย

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ