เจาะประเด็นร้อน

ทิศทางพัฒนา สายตาหมอพลเดช “ราชการวิถีใหม่ ที่ประชาชนอยากเห็น”

ทิศทางพัฒนา สายตาหมอพลเดช  “ราชการวิถีใหม่ ที่ประชาชนอยากเห็น”
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ชีวิตวิถีใหม่ในสังคม เป็นผลกระทบจากการระบาดของโควิด ทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวกันอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์วิกฤติที่ประดังกันมาแบบรอบด้าน โดยเฉพาะภาคราชการต้องปรับเปลี่ยนวิถีการให้บริการแก่ประชาชน ติดตามได้ที่เจาะประเด็นร้อน โดยพลเดช ปิ่นประทีป

การปฏิรูปภาครัฐถือเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนการปฏิรูปและพัฒนาประเทศในด้านต่างๆให้บรรลุวิสัยทัศน์ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"


ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  ภาครัฐจำเป็นต้องได้รับการปฏิรูปขนานใหญ่(radical change) ที่เน้นการมองกว้างและไกล มิใช่การปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

 

ชีวิตวิถีใหม่ในสังคม เป็นผลกระทบจากการระบาดของโควิด ทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวกันอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์วิกฤติที่ประดังกันมาแบบรอบด้าน โดยเฉพาะภาคราชการต้องปรับเปลี่ยนวิถีการให้บริการแก่ประชาชน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาน้อย ทันต่อเหตุการณ์ มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน(public trust)

 

ในแผนปฏิรูปประเทศด้านระบบบริหารราชการแผ่นดิน มีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่อยากให้เกิดขึ้น เพียง 2 ประการ คือ 

 

1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  ตรงนี้เขาใช้ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐในระดับ ร้อยละ 85 เป็นตัวชี้วัดเป้าหมาย  

 

2) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  ตรงนี้เขาใช้ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลำดับขององค์การสหประชาชาติ โดยเป้าหมายเป็นที่ 50-60 ของโลก

ส่วนในเรื่องประเด็นปฏิรูปสำคัญที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง  (big rock) มี 5 ประการ ดังนี้

 

1.ปรับเปลี่ยนรูปแบบบริหารจัดการสู่ระบบดิจิทัล  
ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ประชาชนอยากเห็น 

 

1) ประเทศไทยมีระบบ (One COUNTRY One Platform – OCOP) เกิดขึ้นจริง 

 

 2) รัฐบาลมีระบบข้อมูล Big Data ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง  

 

3)ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ด้วยความพึงพอใจจากระบบรัฐบาลดิจิทัล

 

2.จัดโครงสร้างองค์กรและระบบงานภาครัฐให้ยืดหยุ่น คล่องตัว 
ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ประชาชนอยากเห็น  1) จำนวนกระทรวงพันธุ์ใหม่ที่สามารถบูรณาการด้วยการปรับจากงานฐานกรมมาเป็นงานฐานกระทรวง 2)จำนวนจังหวัดพันธุ์ใหม่ที่บูรณาการงานพัฒนาและบริการประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

 

3.ปรับระบบบริหารบุคลากรภาครัฐแบบเปิด  
ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ประชาชนอยากเห็น  

1)จำนวนข้าราชการส่วนกลางและภูมิภาคลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยร้อยละ 20 ในระยะเวลา 10 ปี  

 

4.สร้างความเข้มแข็งของระบบบริหารราชการพื้นที่และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ประชาชนอยากเห็น  1)สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35 ภายใน 5 ปี

 

5.ขจัดอุปสรรคการจัดซื้อจัดหาและเบิกจ่ายเงินภาครัฐ ให้โปร่งใส รวดเร็ว คุ้มค่า

 

ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ประชาชนอยากเห็น  1)ไม่มีคดีทุจริตประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
..................................................................................................
 

Key Message
- ประเทศไทยมีระบบ One COUNTRY One Platform เกิดขึ้นจริง  
- รัฐบาลมีระบบข้อมูล Big Data ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง  
- ประชาชนใช้ประโยชน์ พึงพอใจในระบบรัฐบาลดิจิทัล
- จำนวนกระทรวงพันธุ์ใหม่ และจังหวัดพันธุ์ใหม่เพื่อประชาชน
- จำนวนข้าราชการส่วนกลางและภูมิภาคลดลงร้อยละ 20 ในระยะเวลา 10 ปี  
- งบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่นและพื้นที่ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35 ภายใน 5 ปี
- คดีทุจริตประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างของราชการและท้องถิ่นลดลง
 

logoline