คอลัมนิสต์

ถก แก้รัฐธรรมนูญ วันนี้ ก้าวไกล ขวาง แก้ไขเกินหลักการ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ก้าวไกล ยื่นญัตติด่วน ขวาง แก้รัฐธรรมนูญ เกินหลักการ อ้างผิด ข้อบังคับการประชุม รัฐสภามาตรา124 แต่ กรรมาธิการ ไม่ให้ราคา

วันที่24-25สิงหาคมรัฐสภาจะพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาแล้วเสร็จ  พรรคก้าวไกลยื่นญัตติด่วนให้รัฐสภาพิจารณาก่อนการพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาวาระ2 ว่า มีการแก้ไขเกินหลักการแก้ไขเพียงสองมาตราในวาระแรก แต่พบว่ามีการแก้ไขในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังพิจารณามี9 มาตราที่ถูกแก้ไข

ถก แก้รัฐธรรมนูญ วันนี้ ก้าวไกล ขวาง แก้ไขเกินหลักการ

 

 

เนื้อหาสำคัญ คือการแก้ไขมาตรา 83 ว่าด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งแบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จากเดิมสส.เขต 350คน บัญชีรายชื่อ150คน แก้ไขเป็น สส.บัญชีรายชื่อ 100 คนแบ่งเขต400 คน มีบัตรเลือกตั้งสองใบเหมือนการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี2540 แยกคะแนนเป็นเอกเทศทั้งสส.เขตแลละบัญชีรายชื่อ ไม่นำคะแนนทั้งสองส่วนมารวมกัน เพื่อหาจำนวน สส.พึงมี ตามการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่ผ่านมา  

ถก แก้รัฐธรรมนูญ วันนี้ ก้าวไกล ขวาง แก้ไขเกินหลักการ

 

 

 

ที่มาของสส.แบบแบ่งเขตคำนวนจากจำนวนราษฎรตามทะเบียนราษฎร์ก่อนมีการเลือกตั้ง หารด้วยจำนวน สส.เขต  ผลลัพธ์เท่ากับจำนวนราษฎรต่อสส.1คน  จังหวัดใดมีจำนวนราษฎรต่ำกว่าผลลัพธ์ดังกล่าว ให้มีสส.เขตได้1คน จังหวัดใดมีจำนวนราษฎรเกินเกณฑ์ให้มีสส.เขตเพิ่มอีก1คน หากรวมทั้งสองกรณีแล้ว ได้สส.เขต ไม่ถึง400 คน ให้จังหวัดที่มีเศษเหลือมากที่สุด มีสส.เขตเพิ่มได้อีก1คน และใช้วิธีการเดียวกันนี้ ในจังหวัดใดๆที่เหลือเศษในลำดับรองลงมา จนกว่าจะได้ สส.เขต ครบ400 เขต  จังหวัดใดมีสส.เขตมากกว่า1คน ให้แบ่งเขตเลือกตั้ง ตามจำนวนสส.ของจังหวัดนั้น โดยการแบ่งเขตเลือกตั้งต้องแบ่งพื้นที่เขตที่ติดต่อกันแต่ละเขตมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกัน 

ถก แก้รัฐธรรมนูญ วันนี้ ก้าวไกล ขวาง แก้ไขเกินหลักการ

 

 

 เขตเลือกตั้งใด ที่มีจำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนมากกว่า คะแนนของผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง ให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิม ไม่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น  

ส่วนการคำนวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับเลือกตั้งให้นำคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งมารวมกันทั้งประเทศแล้วคำนวณเพื่อแบ่งจำนวนผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นสส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง ตามสัดส่วนคะแนนต่อสส.บัญชีรายชื่อ 1คนคะแนนที่คำนวณได้เรียงตามลำดับหมายเลขผู้สมัครในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น  

ถก แก้รัฐธรรมนูญ วันนี้ ก้าวไกล ขวาง แก้ไขเกินหลักการ

 

 

การแก้รัฐธรรมนูญมาตรา83และมาตรา91 ทำให้ต้องแก้ไขมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องอีกหลายมาตรา เป็นที่มาการยื่นญัตติด่วนของพรรคพรรคก้าวไกลแต่หากไปดู ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อที่124 วรรคสาม ระบุไว้ว่า การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้น

ถก แก้รัฐธรรมนูญ วันนี้ ก้าวไกล ขวาง แก้ไขเกินหลักการ

 

 

นี่เป็นเหตุผลที่ชัดเจนว่า ทำไมประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขฯรัฐธรรมนูญ ไพบูลย์ นิติตะวัน จึงไม่ยี่หระต่อญัตตินี้

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด