เจาะประเด็นร้อน

สนช.ต้องโปร่งใส-ชัดเจน

สนช.ต้องโปร่งใส-ชัดเจน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สนช.ต้องโปร่งใส-ชัดเจน : บทบรรณาธิการประจำวันที่14ส.ค.2557

                 สังคมกำลังให้ความสนใจอย่างยิ่งกับประเด็นถกเถียงในคุณสมบัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)หรือไม่ จนมีการเสนอให้ตีความเกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม นั้น มิได้มีบทบัญญัติไว้อย่างชัดเจน จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่ก็กลายเป็นช่องโหว่ให้เกิดการโต้แย้งทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะ สนช.สายเอกชนที่มีการถือครองหุ้นเกินกำหนดที่อาจขัดต่อบทบัญญัติกฎหมาย ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวไม่มีมาตราใดกำหนดไว้เช่นกัน

                 แม้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะไม่มีการพูดถึงเรื่องดังกล่าว แต่อาจนำมาเทียบเคียงกับธรรมเนียมปฏิบัติรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2549 กำหนดให้ สนช.จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินจากการเข้ารับตำแหน่งภายใน 30 วัน ต้องยอมรับว่าการเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนปวงชนนั้นเท่ากับว่าผู้ทรงเกียรติทุกท่านดำรงตำแหน่งเป็นบุคคลสาธารณะ ที่จะต้องถูกตรวจสอบการทำงานจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสอยู่แล้ว จึงไม่น่าที่จะรังเกียจเดียดฉันท์บทตรวจสอบแรกที่ตนเองพึงจะกระทำได้ในการแสดงบัญชีทรัพย์สินซึ่งถือเป็นภารกิจแรกของสนช.ที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนที่จะเลือกบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พิจารณางบประมาณ รวมทั้งออกกฎหมายต่างๆ อีกมากมายเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวมของคนไทยทั้งชาติ

                 นอกจากนี้ ใน พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 ระบุให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ต้องแสดงบัญชีทุกครั้งที่เข้ารับตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่ง ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมืองอื่น ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก สภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากจะยื่นบัญชีทรัพย์สินของตนเองแล้ว ยังต้องยื่นบัญชีของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในเมื่อ สนช.เข้ามาทำหน้าที่แทนทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา แม้ที่มาอาจจะต่างกันก็ตาม แต่การกำหนดคุณสมบัติควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่น่ามีอะไรแตกต่างกันออกไป

                 สมาชิก สนช.บางคนอาจจะมองว่าการแสดงบัญชีทรัพย์สินทำให้เกิดความยากลำบาก เพราะส่วนหนึ่งของ สนช. เพิ่งมาเป็นครั้งแรกอาจมีปัญหาในด้านเอกสาร โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ทำงานบริษัทหรือคนที่เกษียณแล้ว เพราะไม่มีคนมาช่วยจัดทำให้ อาจเกิดความผิดพลาดและเป็นปัญหาตามมาได้ อย่างไรก็ตาม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศให้การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการเมือง ดังนั้นการแสดงบัญชีทรัพย์สินจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากในแง่กฎหมายที่มีความเหมาะสม ทำให้เกิดความโปร่งใส ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด อย่างน้อยก็เพื่อให้เกิดความสบายใจแก่ทุกฝ่าย เกิดความสบายใจต่อประชาชนคนไทยที่ติดตามการทำงานของ สนช.อยู่ แม้จะไม่สามารถรับประกันความโปร่งใสได้ทั้งหมด เพราะที่ผ่านมาเคยมีกลุ่มคนที่พยายามหลีกเลี่ยง และบางรายถูกดำเนินคดีตามกฎหมายก็มีให้เห็นมาแล้ว

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง