เจาะประเด็นร้อน

ปชค./พฤหัสฯ 4 ธ.ค.51/ ข่าว 1 (13 นิ้ว) - แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปชค./พฤหัสฯ 4 ธ.ค.51/ ข่าว 1 (13 นิ้ว) - แล้ว เรื่อง - "ทุ่งเขาหลวง" ระดมพลังทุกภาคส่วน ยึดเป็นหนึ่งเดียว-นำพัฒนาเมือง นายอำเภอทุ่งเขาหลวง เรียกประชุมระดับหัวหน้าส่วนราชการ อปท. อบต.ในพื้นที่ มอบนโยบายการทำงาน อย่างยิ่งการพัฒนาเมืองนั้นให้ยึดความเป็นหนึ่งเดียวกัน ปฏิเสธความแตกแยก โดยมีเป้าหมายหลักคือประโยชน์สูงสุดของประชาชน นายพิบูลย์ แพนพา นายอำเภอทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับตำบล 5 ตำบล หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน นายก อบต. ปลัด อบต.เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันให้ก้าวสู่ความสำเร็จ โดยมีเป้าหมายคือความผาสุกของประชาชน ภายใต้หลัก 4 จ. ของนายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด หลัก 4 จ. ได้แก่ จ.ที่ 1 จน ให้ทุกฝ่ายนำแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม จ.ที่ 2 คือ เจ็บ ด้านสาธารณสุข การจราจร ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด จ.ที่ 3 คือ จ๋อง ความมั่นคงในชีวิต ครอบครัว การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องได้รับการเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง และ จ.ที่ 4 คือ โจร ประชาชนต้องมีความปลอดภัยในชีวิต ภายใต้การดูแลอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตำรวจอาสา อปพร.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร ฯลฯ รวมทั้งภาครัฐต้องเปลี่ยนจากความเป็นเจ้านายเป็น "ผู้บริการประชาชน" บนพื้นฐาน รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเป้าหมาย นายอำเภอทุ่งเขาหลวงกล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันมีความคิดแบ่งแยกเป็น 2 ทาง ในฐานะฝ่ายปกครอง อยากให้ประชาชนชาว อ.ทุ่งเขาหลวง ทั้ง 51 หมู่บ้าน 5 ตำบล รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ยึดมั่นในความเป็นคนไทย เป็นประเทศไทย ซึ่งจากการที่ตนเองเข้ามาทำงานและลงพื้นที่ใกล้ชิดกับประชาชน ทำให้ทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ปัญหาภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงมีการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป้าหมายทำให้ประชาชนมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง ตามหลัก 4 จ.ดังกล่าว นอกจากประโยชน์สุขของประชาชนแล้ว ยังเป็นการทดแทนคุณแผ่นดินด้วยความกตัญญูกตเวทิตา ถวายแด่พ่อหลวงของเรา ด้านนายอนุชิต ภารเวช ส.อบจ.เขตอำเภอทุ่งเขาหลวง กล่าวถึงงบประมาณของ อบจ.ที่ดำเนินการเรื่องถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเขต อ.ทุ่งหลวงว่า ขณะนี้ดำเนินการได้แล้ว จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าติดตาม และหากมีข้อสงสัยก็สามารถท้วงติง แนะนำได้ -----------
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง