เจาะประเด็นร้อน

(ข้อมูลคดียุบพรรค)

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

(ข้อมูลคดียุบพรรค) ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรค และตัดสิทธิกรรมการบริหารทั้ง 3 พรรค พรรค จำนวนส.ส.เดิม ยุบพรรค-ตัดสิทธิ เหลือ ส.ส. พลังประชาชน 232 11 221 ชาติไทย 34 15 19 เพื่อแผ่นดิน 24 - 24 มัชฌิมาธิปไตย 11 - 11 รวมใจไทยชาติพัฒนา9 - 9 ประชาราช 5 - 5 รวมพรรคร่วมรัฐบาล 315 289 พรรคประชาธิปัตย์ 165 - 165 รวม 480 26 454 ข้อสังเกต ส.ส.สัดส่วน ลาออก หรือมีเหตุต้องออก เลื่อนลำดับเข้าแทนทีได้เลย ส่วน ส.ส.แบบเขต ต้องรอเลือกตั้งซ่อมแทน ดังนั้น ถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรค และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค จะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวเลข ส.ส.สัดส่วน แต่อย่างใด (รายชื่อ กรรมการบริหาร 3 พรรค) กรรมการบริหาร พรรคพลังประชาชน 37 คน 1.นายสมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค ได้แก่ 2.นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ศาลฎีกาฯ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง) 3.พ.ต.ท.กานต์ เทียนแก้ว 4.นายไชยา สะสมทรัพย์ 5.นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 6.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 7.พล.อ.เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ 8.นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ 9.นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ 10.น.ส.สุภาพร เทียนแก้ว 11.นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล 12.นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เลขาธิการพรรค 13.นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ รองเลขาธิการพรรค 14.นายนพดล ปัทมะ รองเลขาธิการพรรค 15.นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองเลขาธิการพรรค 16.นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ รองเลขาธิการพรรค 17.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค 18.ร.ท.กุเทพ ใสกระจ่าง โฆษกพรรค กรรมการบริหารพรรค ได้แก่ 19.นายสุธา ชันแสง 20.นายศรีเมือง เจริญศิริ 21.นายมงคล กิมสูนจันทร์ 22.พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ 23.นายทรงศักดิ์ ทองศรี 24.นายสมาน เลิศวงศ์รัฐ 25.นายนิสิต สินธุไพร 26.นายธีระชัย แสนแก้ว 27.นายวีระพล อดิเรกสาร (ลาออก 31 ต.ค. 2550) 28.นายสุทิน คลังแสง 29.นายอิทธิ ศิริลัทธยากร 30.นายกิตติกร โล่ห์สุนทร 31.นายบุญลือ ประเสริฐโสภา 32.นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ 33.นายมาลินี ภูตาสืบ 34.น.ส.ปิยะรัตน์ เทียนแก้ว 35.น.ส.ศรัญญา แสงวิมา 36.น.ส.มนัสปรียา ภูตาสืบ และ 37.น.ส.กาญจน์ณิชา แต้มดี กรรมการบริหาร พรรคชาติไทย 43 คน 1.นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค ได้แก่ 2.นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 3.นายวินัย วิริยกิจจา 4.นายจองชัย เที่ยงธรรม 5.นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 6.น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา 7.นายนิกร จำนง 8.นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ 9.นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ 10.นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรค 11.นายเกษม สรศักดิ์เกษม รองเลขาธิการพรรค 12.นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ รองเลขาธิการพรรค 13.น.ส.จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ รองเลขาธิการพรรค และโฆษกพรรค 14.นายนพดล พลเสน รองเลขาธิการพรรค 15. นายมณเฑียร สงฆ์ประชา รองเลขาธิการพรรค (ถูก กกต.เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง) 16.นายธรรมา ปิ่นสุกาญจนะ เหรัญญิกพรรค กรรมการบริหารพรรค ได้แก่ 17.นายกมล จิระพันธุ์วาณิช 18.นายกูเฮง ยาวอหะซัน 19.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 20.นายธีรพันธ์ วีระยุทธวัฒนะ 21.นางบุปผา อังกินันทน์ 22.นายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย 23.นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ 24 นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ 25.น.ส.ปอรรัชม์ ยอดเณร 26.นายมงคล โค้ววัฒนะวงษ์รักษ์ 27.นายยุทธนา โพธสุธน 28.นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ 29.นายวราวุธ ศิลปอาชา 30.นายวิพัฒน์ คงมาลัย 31.นายวิรัช พิมพะนิตย์ 32.นายวิชิต แย้มบุญเรือง 33.นายศักดิ์ชัย จินตะเวช 34.นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง 35.นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร 36.นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ 37.นายสมชาย ไทยทัน 38. น.ส.สุภัตรา วิมลสมบัติ 39.นายเอกพจน์ ปานแย้ม 40.นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล 41.นายอมร อนันตชัย 42.นายกฤชชัย มรรคยาธร และ 43.นายเสมอกัน เที่ยงธรรม กรรมการบริหาร พรรคมัชฌิมาธิปไตย 29 คน 1.นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค ได้แก่ 2.นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์ 3.นายสุนทร วิลาวัลย์ (ถูก กกต.เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง) 4.พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย 5.พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ 6.นายประดุจ มั่นหมาย 7.นายการุณ ใสงาม 8.นายธนพร ศรียากูล นายทะเบียนสมาชิกพรรค 9.นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา 10.นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน เลขาธิการพรรค 11.นายมนู มณีวัฒนา รองเลขาธิการพรรค 12.ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร รองเลขาธิการพรรค 13.นายสมบูรณ์ ทองบุราณ รองเลขาธิการพรรค 14.นายสุวิช ชมพูนุทจินดา รองเลขาธิการพรรค 15.นายศิลปิน บูรณศิลปิน เหรัญญิกพรรค 16.นายณรงค์ พิริยอเนก โฆษกพรรค 17.นายสมพร หลงจิ รองโฆษกพรรค 18.นายศุภพรพงศ์ ชวนบุญ รองโฆษกพรรค 19.นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รองโฆษกพรรค กรรมการบริหารพรรค ได้แก่ 20.พ.ต.อ.สุเทพ สัตถาผล 21.นายชุมพร ขุณิกากรณ์ 22.นายเมธี ฉัตรจินดารัตน์ 23.นางมาลีรัตน์ แก้วก่า 24.นายคำนวณ เหมาะประสิทธิ์ 25.นายกฤษฎา สัจจกุล กรรมการบริหารพรรค 26.นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ 27.นายนาวิน ขันธหิรัญ 28.นางบุษบา ยอดบางเตย และ 29.นายดิษฐ์อัชพณ สูตรสุคนธ์ หมายเหตุ : รายชื่อที่เน้นดำ คือ รัฐมนตรีของแต่ละพรรคที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง