เจาะประเด็นร้อน

ต่อข่าวยุบพรรคอี 5

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ต่อข่าวยุบพรรคอี 5 นิติ มธ.แนะทุกฝ่ายยอมรับคำตัดสิน คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์กรณีการยุบพรรคการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า ตามที่ได้มีการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีการยุบพรรคพลังประชาชน พรรคมัชฌิมาธิปไตย และพรรคชาติไทย อันเนื่องจากกรณีที่กรรมการบริหารพรรคทั้ง สามมีส่วนรู้เห็น ปล่อยปละละเลยหรือทราบถึงการกระทำของผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วมิได้ยับยั้งหรือแก้ไข เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งยุบพรรคการเมืองทั้ง 3 พรรคนั้น คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญมิได้ทำการรวบรัดกระบวนการพิจารณาที่ผิดไปจากหลักนิติธรรมแต่ประการใด ดังจะเห็นได้จากศาลได้เปิดโอกาสให้คู่กรณีจากพรรคการเมืองทั้งสามแถลงปิดคดีได้ หลังจากนั้นศาลจึงได้ทำคำวินิจฉัยโดยมีการลงลายมือชื่อของตุลาการที่วินิจฉัยทุกคน กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นกระบวนการที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ดังนั้น การตัดสินคดียุบพรรคการเมืองทั้ง 3 พรรคของศาลรัฐธรรมนูญจึงมิใช่การรวบรัดแต่ประการใด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละคนย่อมมีอิสระในการวินิจฉัยคดีตามความคิดเห็นของตน ในฐานะนักกฎหมาย คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นว่าการมีความเห็นที่แตกต่างกันในเนื้อหาของคำวินิจฉัยย่อมเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ แต่การยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะหากปฏิเสธการวินิจฉัยของศาลเสียแล้ว สังคมย่อมไม่สามารถดำรงอยู่ได้ และในภาวะที่สังคมเกิดความแตกแยกอย่างรุนแรงในทางความคิด การยอมรับคำวินิจฉัยของศาล ย่อมเป็นหนทางหนึ่งในการนำสถานการณ์บ้านเมืองไปสู่ความสมานฉันท์ตามที่ทุกฝ่ายเรียกร้อง
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง