จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจโลกรวมทั้งไทย ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์ครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใด ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นวงกว้าง ขณะที่ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนบางส่วน แต่ในระยะยาวก็ต้องมองเรื่องการสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนฐานราก เพื่อให้ทุกภาคส่วนก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้

กลุ่ม ปตท. ได้คำนึงถึงวิกฤตความเดือดร้อนนี้ จึงได้จัดแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจให้สังคมไทย หลังวิกฤตโควิด-19 เริ่มคลี่คลายภายใต้แนวคิด “พลังพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน” มุ่งเน้นการสร้างหรือเพิ่มรายได้ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว โดยผสานองค์ความรู้และศักยภาพของกลุ่ม ปตท. ด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน ผ่าน “โครงการชุมชนยิ้มได้” เพื่อสร้างและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

เกษตรกรได้เฮ ปตท. เดินหน้าโครงการ “ชุมชนยิ้มได้”

ซึ่งได้ดำเนินงานในด้านการส่งเสริมช่องทางประชาสัมพันธ์ สร้างการตลาดชุมชน ผ่านสื่อต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. ทั้ง Offline และ Online โดยเฉพาะใน www.ชุมชนยิ้มได้.com ซึ่งช่วยสร้างการรับรู้และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยสินค้าแต่ละชนิดของชุมชนเครือข่ายได้รับการคัดเลือกทั้งด้านมาตรฐาน และคุณภาพของสินค้าเรียบร้อยแล้ว รวมถึงยังจะเข้าส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน เช่น การประกอบธุรกิจ การทำตลาดออนไลน์ การพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์  การบริหารต้นทุน การขนส่ง ฯลฯ

นอกจากนั้น ยังมีการช่วยส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชน ด้วยการยกระดับจัดการชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงนวัตวิถี ช่วยสร้างรายได้และสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้  เช่น ชุมชนเครือข่าย ปตท. ต.แม่ทา จ.เชียงใหม่ ต.พิมาน จ.นครพนม ต.ลำสินธุ์ จ.พัทลุง และชุมชนพึ่งพาตนเอง เช่น การจัดการพลังงานและอาหารของชุมชนป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี การจัดการพลังงานใน ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เป็นต้น โดยจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

เกษตรกรได้เฮ ปตท. เดินหน้าโครงการ “ชุมชนยิ้มได้”

นอกจากนั้น ยังมีการส่งเสริมทักษะ สร้างอาชีพให้กับชุมชน ทั้งด้านเกษตรกรรม การแปรรูปสินค้า และพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ เช่น การทำตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ถ่านอัดแท่ง ธนาคารน้ำใต้ดิน การทำปลาส้ม การปลูกผักเชิงพาณิชย์ เป็นต้น ให้นำไปต่อยอดเป็นอาชีพ เสริมสร้างรายได้กันอีกทางหนึ่งด้วย

เกษตรกรได้เฮ ปตท. เดินหน้าโครงการ “ชุมชนยิ้มได้”

และภายในปี  2568 มีเป้าหมายที่จะพัฒนาชุมชนเครือข่ายเพื่อให้ได้รับมาตรฐานครอบคลุมตามเกณฑ์ทุกมิติการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย จำนวน 10 ตำบล ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้การท่องเที่ยวให้ชุมชนในพื้นที่นำร่องได้กว่า 185,000 บาท ในปี 2563 และคาดว่าภายใน 5 ปี ชุมชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 20%

โครงการชุมชนยิ้มได้นี้ จะเดินหน้าสร้างช่องทาง เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว โดย กลุ่ม ปตท. จะนำองค์ความรู้และเครือข่ายในด้านต่างๆ มาร่วมเสริมศักยภาพของท้องถิ่น บนหลักการพัฒนาตนเอง เพื่อให้แต่ละชุมชนมีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของท้องถิ่น มีผู้นำในระดับท้องถิ่นที่เข้มแข็ง เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป