การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับอนุมัติ โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (งบกลาง) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 จำนวน 50 โครงการ งบประมาณ 1,092.2954 ล้านบาท เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำจำนวน 33 สาขา โดยสรุปความก้าวหน้าของโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563) ได้ดังนี้