การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินการซ่อมเคเบิลใต้น้ำกลางทะเลบริเวณบ้านน้ำเค็ม เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ถึง 13 เมษายน 2563  PEA  ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 33 kV วงจร บริเวณบ้านน้ำเค็ม เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อปี 2550 และได้ถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งพื้นดินบนเกาะทำให้จุดขึ้นสายเคเบิลใต้น้ำถูกกัดเซาะ ทำให้ต้องย้ายจุดขึ้นสายเคเบิลบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบการจ่ายไฟบนเกาะ โดยดำเนินการรื้อแนวสายเคเบิลใต้น้ำเดิม พร้อมเปลี่ยนแนววางสายและต่อสายเคเบิลใต้น้ำเพิ่มเติมไปยังจุดขึ้นสายเคเบิลใต้น้ำบนเกาะให้มีความปลอดภัย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายไฟให้กับกับประชาชน ในระหว่างการดำเนินงาน PEA ได้ติดตั้งเครื่อง Mobile Generator เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าทดแทนให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ตามปกติ

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์