เราคือองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจการขนส่งทางทะเลและสนับสนุนกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทางทะเลอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคซึ่งมีความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานและให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้ากลางทะเลอย่างเป็นที่ไว้วางใจ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า

-จำนวนกองเรือทั้งหมด 43 ลำ

-อายุเฉลี่ยกองเรือ 15.4 ปี

-ระวางบรรทุกรวม 2,799,400 DWT

 

 

ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูปและปิโตรเคมีเหลว (Trading)

ให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าที่ทำธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ เพื่อขนส่งสินค้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่ลูกค้ากำหนด

 

 

  

ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป (Floating Storage Unit Business “FSU”)

ให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าแบบลอยน้ำ โดยใช้เรือที่มีถังจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่เป็นสถานที่จัดเก็บ

 

 

ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (Offshore Support Vessel Business)

ให้บริการเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล แก่กลุ่มลูกค้าบริษัทสำรวจและขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล โดยมีธุรกิจที่ให้บริการ ได้แก่ ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบสำหรับแท่นขุดเจาะน้ำมัน ธุรกิจเรือขนส่งและที่พักและธุรกิจเรือสนับสนุนลาก-จูง การจัดการสมอ

 

 

ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (Ship Management Business)

เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมีขอบเขตงานหลัก เช่น การบังคับและควบคุมการเดินเรือ การจัดหาคนประจำเรือ การบำรุงรักษาเรือ การดำเนินการด้านใบอนุญาตและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ เป็นต้น

 

 

บริษัท พริมา มารีน จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 80 ถนนบางนา-ตราด ซอยบางนา-ตราด 30 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 02-016-0190-4

www.primamarine.co.th