คณะกรรมการบริษัทบุญรอดฯ มีมติแต่งตั้ง "สันติ ภิรมย์ภักดี" ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร คุมนโยบายบริหาร ทิศทาง และเป้าหมายธุรกิจในกลุ่มบุญรอดฯ

“สิงห์” ปรับโครงสร้าง ประธาน “วุฒา” เซ็นตั้ง “สันติ” ขึ้นเป็น ประธานกรรมการบริหาร คุมนโยบายบริหาร กลุ่มบุญรอดฯ

โดย “นายวุฒา ภิรมย์ภักดี” ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ลงนาม โดยให้การปรับตำแหน่งใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563

สำหรับตำแหน่งที่มีการแต่งตั้งคือ
นายสันติ ภิรมย์ภักดี ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร จากเดิมตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำกับดูแลนโยบายบริหาร ทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจในกลุ่มบุญรอดฯ

พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้ง
นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ จากเดิมตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยโครงสร้าง ผู้บริหารของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นดังนี้
นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ
นายปิยะ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ
นายวาปี ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ
นายสันติ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร
นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการ
นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการ
นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการ

สำหรับในส่วนของผู้บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ
นายภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร