“7 PMU” เปิดระบบให้ 26 มหาวิทยาลัย Re - submit โครงการวิจัย เริ่ม 8-15 พ.ย. เพื่อพิจารณาคำขอเสนอโครงการและชุดโครงการวิจัย ให้ทันตามกรอบงบประมาณด้าน ววน. ปีงบประมาณ 2563

ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา สกสว. ได้เชิญตัวแทนจาก“7 พีเอ็มยู” หรือ หน่วยบริหารโปรแกรม (Program Management Unit) ประกอบด้วย 1.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) 4.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) และ 3.หน่วยบริหารและจัดการทุนใหม่ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มีมติให้จัดตั้งขึ้น ประกอบด้วย 1) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 2) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และ 3) หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมหารือถึงแนวทางการปฏิบัติ การรับขอเสนอโครงการและชุดโครงการ และการจัดสรรงบประมาณของ “พีเอ็มยู” ตามกรอบงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2563  

โดยมีข้อสรุปว่า วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สกสว.จะเปิดระบบให้ 7 พีเอ็มยูเปิดรับคำขอเสนอโครงการและชุดโครงการวิจัยของ 26 มหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยทั้ง 26 มหาวิทยาลัยสามารถ Re-submit หรือ ส่งคำขอเสนอโครงการและชุดโครงการวิจัยที่ได้รับการประเมินคุณภาพระดับ 4-5 ดาวของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับ สกสว. ทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 อีกครั้ง เพื่อให้ สกสว.ตรวจสอบความถูกต้อง และ จำแนกตามโปรแกรมก่อนส่งต่อให้ PMU ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

สำหรับโครงการที่ Re-submit ต้องมีวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และต้องระบุความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายและยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ.2563-2570 โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ นโยบายและยุทธศาสต์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 – 2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 - 2565 ได้ที่ www.tsri.or.th

สุดท้ายนี้ ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า กลไกการทำงานของพีเอ็มยูนั้น ถือเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย และถือเป็นกลไกสำคัญโดยรับผิดชอบบริหารโปรแกรมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การเสนอแผนการปฏิบัติการและกรอบวงเงินงบประมาณของโปรแกรม กลางน้ำ คือการจัดสรรทุนวิจัยและบริหารงาน ววน. ตลอดจน ปลายน้ำ คือ การผลักดันงาน ววน. ไปใช้ประโยชน์และประเมินผลลัพธ์ผลกระทบรายโครงการ ที่ สกสว.พร้อมดำเนินการ

 

สกสว.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม