คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คนที่ 3 จากซ้าย) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. (คนที่ 4 จากซ้าย) และคณะกรรมการของ สมศ. เนื่องในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ สมศ. โดยฝากนโยบายเร่งด่วนให้การประเมินคุณภาพภายนอก ต้องขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์สู่ศตวรรษที่ 21 อย่างพร้อมเพรียงกัน