ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทุกเดือนมิได้สูญเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถึงวัยเกษียณจะมีเงินออมชราภาพไว้เป็นหลักประกันชีวิต ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายประกันสังคม โดยผู้ประกันตนจะได้รับบำนาญรายเดือนไปตลอดชีวิต ซึ่งจะจ่ายให้กับผู้ที่จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน เมื่อถึงวัยเกษียณ และมีอายุครบ 55 ปี มีสิทธิที่จะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิต โดยคิดคำนวณจากค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย และหากจ่ายสมทบเกิน 180 เดือน จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน

​เงินบำนาญชราภาพ คือ เงินที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ผู้ประกันตนเป็นรายเดือนตลอดชีวิต โดยจ่าย “บำนาญชราภาพ” ให้กับผู้ประกันตน ภายใต้เงื่อนไขการเกิดสิทธิผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือในกรณีผู้ประกันตนมีอายุไม่ครบ 55 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ ต่อเมื่อมีคำวินิจฉัยให้เป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตายก่อนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

กรณีผู้ประกันตนอายุครบ 55 ปี ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน ผู้ประกันตนจะได้รับบำนาญชราภาพในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย หากส่งเงินสมทบเกิน 180 เดือน จะได้รับการปรับบำนาญชราภาพเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ครบทุก 12 เดือน ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

กรณีผู้มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพเสียชีวิตภายใน 60 เดือน หรือ 5 ปีนับจากเดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ ทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับก่อนเสียชีวิต

ส่วนกรณีผู้ประกันตนที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน โดยจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ โดยแยกเป็นกรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ เท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด

การยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ผู้ประกันตนสามารถกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน โดยยื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งที่สะดวก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)