royal coronation
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ประชาสัมพันธ์

ไทยร่วมกับ AHA Centre จัดตั้งคลังสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียนที่ จ. ชัยนาท ย้ำจุดยืนร่วมสร้างประชาคมอาเซียนปลอดภัยยั่งยืน One ASEAN, One Response

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 - 00:00 น.
ASEAN,อาเซียน,AHA Centre
Shares :
เปิดอ่าน 8,207 ครั้ง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน มีรูปแบบหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างไม่อาจประเมินค่าได้ รัฐบาลไทยในฐานะประธานอาเซียน ปี 2562 ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม ความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนที่ครอบคลุมทุกมิติ และมุ่งผลักดันกลไกระดับภูมิภาคในการจัดเก็บและขนส่งสิ่งของช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพการจัดการและตอบโต้ภัยพิบัติ รวมถึงให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างทันท่วงที

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 28 (28th Meeting of The ASEAN Committee on Disaster Management) เมื่อเดือนเมษายน ปี 2559 ได้คัดเลือกให้ประเทศไทยเป็นที่ตั้งคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน (Satellite Warehouse) ภายใต้โครงการระบบการส่งกำลังบำรุงหรือระบบโลจิสติกส์ของการปฏิบัติการด้านการบรรเทาทุกข์และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติของอาเซียน (Disaster Emergency Logistic System for ASEAN : DELSA) ระยะที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของไทยด้านการจัดการภัยพิบัติในระดับอาเซียน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะหน่วยงานหลักของรัฐบาล ในการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ จึงได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อ   ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management: AHA Center) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการจัดตั้งคลังสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท เพื่อเป็นศูนย์กลางในการขยายระบบโลจิสติกส์ และเพิ่มศักยภาพการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติที่พร้อมสนับสนุนการตอบโต้ภัยพิบัติในระดับภูมิภาค ซึ่งคลังสิ่งของฯ ดังกล่าว สามารถนำส่งสิ่งของช่วยเหลือไปยัง 4 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม ได้ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมของอาเซียนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

สำหรับสิ่งของช่วยเหลือที่จัดเตรียมไว้ภายในคลังสิ่งของฯ ประกอบไปด้วย อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน (Operational Support Materials) อาทิ เต็นท์ปฏิบัติงานภาคสนามขนาดใหญ่ โต๊ะเอนกประสงค์ เก้าอี้พับ เตียงสองชั้นพร้อมที่นอน ชุดอุปกรณ์ซ่อมสร้าง เครื่องใช้สำนักงาน รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนการช่วยเหลือ (Program Support Materials) อาทิ ชุดเครื่องครัว ชุดสุขอนามัยส่วนบุคคล เต็นท์สำหรับครอบครัว ชุดยังชีพ  ในครอบครัว และอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ (Other Support Materials) อาทิ เต็นท์ขนาดใหญ่สำหรับเก็บของ เครื่องปั่นไฟ เรือท้องแบนอลูมิเนียม อุปกรณ์ไฟส่องสว่างและห้องสุขาเคลื่อนที่

ความร่วมมือในการจัดตั้งคลังสิ่งของฯ ในประเทศไทยครั้งนี้ ถือเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของไทย ในการร่วมขับเคลื่อนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเป็นหนึ่งเดียวกันด้านการตอบโต้ภัยพิบัติ ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม “ASEAN Declaration on One ASEAN, One Response” รวมถึงเป็นการย้ำจุดยืนของไทยในวาระการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2562 ที่มีแนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน : Advancing Partnership for Sustainability” โดยจะมีการเปิดตัวคลังสิ่งของฯ ดังกล่าวระหว่างพิธีเปิด การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ในช่วยปลายเดือน มิ.ย. นี้

กล่าวได้ว่า ไทยมีความพร้อมในการประสานความร่วมมือและเป็นศูนย์กลางส่งความช่วยเหลือ ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งตอกย้ำบทบาทนำในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และพร้อมผลักดันกลไกการจัดการภัยพิบัติของอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนอาเซียนให้มี ความพร้อมในการจัดการและตอบโต้ภัยพิบัติอย่างเป็นหนึ่งเดียว (One ASEAN, One Response) และก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ