ชีวิตดีสังคมดี

เช็กด่วน "เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2567" ก.ค.ศ. ปรับใหม่ พร้อมไทม์ไลน์แบบละเอียด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เตรียมตัวให้พร้อม ก.ค.ศ. อัปเดต "เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2567" ใหม่ล่าสุด พร้อมไทม์ไลน์ "สอบครูผู้ช่วย 2567" และ แนวข้อสอบ

อัปเดตการ “สอบครูผู้ช่วย 2567” ซึ่งเป็นการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 โดยมีการเปิดรับสมัครไป เมื่อช่วงวันที่ 5-11 เม.ย. 2567 ส่วนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2567 วันไหน เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2567 เป็นอย่างไร คมชัดลึกออนไลน์ รวบรวมมาให้แล้ว

 • ไทม์ไลน์ “สอบครูผู้ช่วย 2567”

 

 

- วันที่ 22 เม.ย. 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2567 (เข้ารับการคัดเลือกภายใน)

- วันที่ 4 พ.ค. 2567 สอบข้อเขียน

 • ภาค ก : ความรู้รอบตัว และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
 • ภาค ข : ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

- วันที่ 5 พ.ค. 2567 สอบสัมภาษณ์

- วันที่ 7 พ.ค. 2567 ประกาศผลการคัดเลือก

- วันที่ 14 พ.ค. 2567 รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่

สอบครูผู้ช่วย

 • เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2567

 

 

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2567 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

 

 

 • เกณฑ์การสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย(รอบทั่วไป)

 

1. ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 200 คะแนน (เกณฑ์ผ่าน 60% (120 คะแนน+)

 

 • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
 • การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
 • การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 

ทักษะภาษาอังกฤษ

 • Conversation
 • Grammar and Structure
 • Vocabulary
 • Reading

 

ความรู้และลักษณ์การเป็นข้าราชการที่ดี

 • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม
 • พ.ร.บ.ความรับผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • ป.อาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

 

2. ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ คะแนนเต็ม 200 คะแนน (เกณฑ์ผ่าน 60% (120คะแนน+) มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน วิชาเอก 100 คะแนน

 

มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน

 • การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 • จิตวิทยาการพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 • หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
 • การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
 • การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการุปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

 • รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
 • กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
 • กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี
 • แผนการศึกษาแห่งชาติ
 • นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ

 

3. ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (เกณฑ์ผ่าน 60% (60คะแนน+)

 

คุณลักษณะส่วนบุคคล ประเมินจากการสัมภาษณ์ 25 คะแนน

 • บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
 • วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ อุดมการณ์ความเป็นครู

 

การพัฒนาตนเอง/วิชาชีพ แฟ้มสะสมผลงาน 25 คะแนน

 • ประวัติการศึกษา
 • ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิซาเอก
 • การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ

 

ความสามารถด้านการสอน 50 คะแนน

 • ประเมินจากการนำเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ในสาขาวิชาที่สมัครในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ตามที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด คะแนน

 

 

 • เงินเดือนครูผู้ช่วย 2567

 

 

ฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,050 – 24,750 บาท ปัจจุบัน ฐานเงินเดือนเริ่มต้นของครูผู้ช่วย จะเริ่มต้นที่ 15,600 บาท ทั้งนี้ หากมีการปรับฐานเงินเดือน สำหรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ภายใน 2 ปี ฐานเงินเดือนของครูผู้ช่วยจะกลายเป็น 18,000 บาท

 

 

ดังนั้น เงินเดือนเริ่มต้นของครูผู้ช่วย จะเพิ่มขึ้นจากฐานเงินเดือนเดิมอย่างน้อย 2,400 บาท

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล ครูเชียงราย อ้างอิง : เกณฑ์สอบแข่งขัน (ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/ว15 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ